Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892)

Data ogłoszenia:2008-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 22

L 130/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892) (2008/378/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na podstawie doświadczenia zdobytego podczas wdrażania istniejących środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz najnowszych informacji naukowych, w odniesieniu do obszarów, gdzie węgorek sosnowiec jak dotąd nie występował, należy przedsięwziąć szczególnie skuteczne środki.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

(5)

Należy zatem 2006/133/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (2), Portugalia podjęła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/133/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

(2)

W dniu 11 kwietnia 2008 r. Portugalia przesłała Komisji sprawozdanie, które zostało opracowane przez portugalskie władze w ramach nadzwyczajnego postępowania stanowiącego uzupełnienie corocznych badań. Sprawozdanie to dotyczyło nowych przypadków występowania węgorka sosnowca na obszarach Portugalii, gdzie jak dotąd organizm ten nie występował.

„Artykuł 4 1. Państwa członkowskie prowadzą urzędowe badania roczne dotyczące występowania węgorka sosnowca, obejmujące podatne drewno, korę i rośliny pochodzące z ich terytoriów w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek dowody porażenia przez węgorka sosnowca.

(3)

Podczas obowiązkowych corocznych badań przeprowadzonych w latach ubiegłych nie wykryto tych ostatnich przypadków występowania węgorka sosnowca w Portugalii. W związku z tymi nowymi przypadkami niezbędne jest, aby Portugalia niezwłocznie przeprowadziła na całym swoim terytorium dodatkowe badanie oparte na analizie ryzyka, na podstawie planu badania zatwierdzonego przez Komisję. Wyniki badania należy bezzwłocznie przedstawić Komisji.

Nie naruszając art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, co roku do dnia 15 grudnia powiadamia się pozostałe państwa członkowskie i Komisję o wynikach tych badań.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51). (2) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34. Decyzja zmieniona decyzją 2008/340/WE (Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 41).

2. Oprócz badań, o których mowa w ust. 1, Portugalia przygotowuje plan badania dla terytorium całego kraju i przedstawia ten plan Komisji do zatwierdzenia. Plan ten oparty jest na analizie ryzyka i uwzględnia rozmieszczenie podatnych roślin na terytorium Portugalii. W przypadku niezłożenia planu badania do dnia 16 maja 2008 r. Komisja może podjąć stosowne środki.

20.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/23

O wynikach badania przeprowadzonego na podstawie tego planu bezzwłocznie powiadamia się Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie.”; 2) artykuł 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Wspomniany wykaz jest aktualizowany zgodnie z wynikami badań, o których mowa w art. 4, i ustaleniami zgłoszonymi na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE.”; 3) załącznik do decyzji 2006/133/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W trzecim tiret pkt 2 lit. a) ppkt (iii) załącznika do decyzji 2006/133/WE dodaje się akapit drugi w brzmieniu: „Jednak w przypadku wykrycia węgorka sosnowca na obszarze, o którym było wiadomo, że organizm ten tam nie występuje, obszar ten zostaje wyznaczony (nowy wyznaczony obszar) i przez rok od wykrycia rośliny te badane są we wszystkich przypadkach, jeżeli znajdują się w części wyznaczonego obszaru, o którym wiadomo, że węgorek sosnowiec tam występuje. Jeżeli znajdują się w części wyznaczonego obszaru uznanego za strefę buforową, przeprowadzane jest badanie reprezentatywnej próbki. Zastosowanie mają zdanie drugie i trzecie akapitu pierwszego.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 24 z 200820.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L130 - 18 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765) (1)

 • Dz. U. L130 - 7 z 200820.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

 • Dz. U. L130 - 3 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L130 - 1 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2008 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.