Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 24

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

Data ogłoszenia:2008-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 24

L 130/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) artykuł 13 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją na okres od dnia 25 maja 2007 r. do dnia 24 listopada 2008 r. wynosi 7 000 000 EUR.”; 2) artykuł 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie wygasa z dniem 24 listopada 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah) (1). Na mocy wspólnego działania Rady 2007/359/WPZiB (2) mandat misji został przedłużony do dnia 24 maja 2008 r. Wspólne działanie 2005/889/WPZiB powinno zostać ponownie przedłużone do dnia 24 listopada 2008 r. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją na okres od dnia 25 maja 2007 r. do dnia 24 maja 2008 r. powinna również pokryć wydatki, jakie mają zostać poniesione w okresie pozostałym do zakończenia misji,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2008 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/889/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2007/807/WPZiB (Dz.U. L 323 z 8.12.2007, s. 53). (2) Dz.U. L 133 z 25.5.2007, s. 51.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 22 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892)

 • Dz. U. L130 - 18 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765) (1)

 • Dz. U. L130 - 7 z 200820.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

 • Dz. U. L130 - 3 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L130 - 1 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2008 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.