Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991

Data ogłoszenia:2008-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 3

Strona 1 z 4
20.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

nych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem przypadków, gdzie mają zastosowanie odstępstwa. Kontyngentem 2007/2008 zarządzano zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (5). Rozporządzenie to przewidziało metodę administrowania opartą na kryteriach oceny działalności przywozowej, zapewniających przyznanie kontyngentu profesjonalnym podmiotom gospodarczym będącym w stanie importować wołowinę bez uciekania się do niepożądanej spekulacji. Doświadczenie zdobyte podczas stosowania tej metody wykazuje, że wyniki są pozytywne i w związku z tym właściwe jest utrzymanie tej samej metody zarządzania kontyngentem w okresach obowiązywania kontyngentów, począwszy od dnia 1 lipca 2008 r. Wskazane jest zatem wyznaczenie okresu referencyjnego dla przywozu objętego rozporządzeniem, który byłby wystarczająco długi, by dać reprezentatywne wyniki, i na tyle aktualny, by odzwierciedlał ostatnie tendencje w branży. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy w sprawie wniosków o uprawnienia do przywozu, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń na przywóz. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia, nie naruszając dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W celu uniknięcia spekulacji należy ustanowić zabezpieczenie uprawnień do przywozu dla każdego wnioskodawcy w ramach kontyngentu. W celu nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych uprawnień do przywozu należy ustalić, że obowiązek taki stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (6). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

Zgodnie z listą koncesyjną CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota zobowiązana jest otworzyć roczny kontyngent przywozowy na 53 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (numer porządkowy 09.4003). Należy ustanowić przepisy wykonawcze dotyczące otwierania tego kontyngentu taryfowego na przywóz oraz zarządzania nim w okresie od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 przywozem towarów do Wspólnoty powinno się zarządzać przy wykorzystaniu pozwoleń na przywóz. Zarządzanie tym kontyngentem powinno się jednak odbywać dwuetapowo: najpierw przyznawane są uprawnienia do przywozu, a następnie wydaje się pozwolenia na przywóz, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 24 z 200820.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L130 - 22 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892)

 • Dz. U. L130 - 18 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765) (1)

 • Dz. U. L130 - 7 z 200820.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

 • Dz. U. L130 - 1 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2008 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.