Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

Data ogłoszenia:2008-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 7

Strona 1 z 10
20.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (2008/376/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

notowym ramowym programem w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w sektorach związanych z branżami węgla i stali.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Protokół w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali,

uwzględniając decyzję Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

Fundusz Badawczy Węgla i Stali ma być zarządzany przez Komisję zgodnie z zasadami podobnymi do tych, które dotyczą obecnych programów badawczych EWWiS w dziedzinie węgla i stali oraz na podstawie wieloletnich wytycznych technicznych, które powinny stanowić rozszerzenie tych programów EWWiS, umożliwiając wysokie nasilenie działalności badawczej i zapewniając, aby uzupełniały one działania prowadzone w zakresie ramowego programu Wspólnoty dotyczącego badań, rozwoju technicznego i demonstracji.

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), określony w decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (3) (zwany dalej „siódmym programem ramowym”) przewiduje środek zachęcający do przeglądu decyzji Rady 2003/78/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej wieloletnie wytyczne techniczne dotyczące Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (4) w celu zapewnienia, by Fundusz Badawczy Węgla i Stali stanowił uzupełnienie siódmego ramowego programu w sektorach związanych z branżami węgla i stali.

(1)

Przychód z inwestycji wartości netto aktywów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w likwidacji oraz, z chwilą zakończenia likwidacji, majątek Funduszu Badawczego Węgla i Stali, zostaje przyznany Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali, którego wyłącznym celem jest finansowanie projektów badawczych nieobjętych wspól-

(4)

Badania i rozwój techniczny stanowią bardzo ważny środek wspierania celów UE w dziedzinie energetyki w odniesieniu do zaopatrywania Wspólnoty w węgiel oraz do jego konkurencyjnego i przyjaznego dla środowiska przekształcania i wykorzystania. Ponadto coraz większe umiędzynarodowienie rynku węgla i globalna

(1) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 22. (2) Opinia z dnia 10 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1. (4) Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 28.

L 130/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2008

skala stojących przed nim problemów oznaczają, że Unia Europejska musi przejąć wiodącą rolę w podejmowaniu wyzwań związanych z nowoczesnymi technologiami, bezpieczeństwem kopalń i ochroną środowiska na całym świecie przez zapewnienie transferu wiedzy technicznej (know-how) niezbędnej dla dalszego postępu technologicznego, poprawy warunków pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy) i lepszej ochrony środowiska.

(5)

(12)

Należy zmienić przepisy dotyczące składu grup doradczych, zwłaszcza w odniesieniu do reprezentacji zainteresowanych państw członkowskich i do równowagi płci zgodnie z decyzją Komisji 2000/407/WE z dnia 19 czerwca 2000 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 130 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 24 z 200820.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/379/WPZiB z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L130 - 22 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1892)

 • Dz. U. L130 - 18 z 200820.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1765) (1)

 • Dz. U. L130 - 3 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L130 - 1 z 200820.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2008 z dnia 19 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.