Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG))

Data ogłoszenia:2008-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 4

L 131/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 434/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego rozporządzenia wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Cordero de Navarra” lub „Nafarroako Arkumea” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Francja sprzeciwiła się rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Francja wskazała w swoim sprzeciwie na fakt, że zarejestrowanie nazwy „Cordero de Navarra” lub „Nafarroako Arkumea” zagroziłoby produktom, które zgodnie z prawem istnieją na rynku i których procedura rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego, tj. „Agneau de lait des Pyrénées”, trwa w organach krajowych od 2000 r. Określony obszar geograficzny, o którym jest mowa w tym wniosku o rejestrację, obejmuje historyczną prowincję Dolnej Nawarry, region znany również pod nazwą „Navarre franćaise” (Nawarra francuska). Pismem z dnia 22 maja 2007 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich wzajemnych konsultacji.

Ponieważ w terminie sześciu miesięcy nie doszło do porozumienia między Hiszpanią a Francją, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. W świetle przedstawionych przez Francję informacji Komisja nie może stwierdzić, że rejestracja nazwy „Cordero de Navarra” lub „Nafarroako Arkumea” może zaszkodzić prawom producentów „Agneau de lait des Pyrénées”. Na podstawie sprzeciwu nie można stwierdzić, że produkowana w obszarze historycznej prowincji Dolnej Nawarry jagnięcina jest wprowadzana do obrotu z wykorzystaniem nazwy „Nawarra”. W związku z powyższym należy zarejestrować nazwę „Cordero de Navarra” lub „Nafarroako Arkumea” zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

(5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. C 158 z 7.7.2006, s. 5.

21.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/5

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.1 – Mięso świeże (i podroby) HISZPANIA Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 14 z 200821.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (  Dz.U. L 130 z 20.5.2008)

 • Dz. U. L131 - 13 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i zastępcy członka z Włoch w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L131 - 7 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej

 • Dz. U. L131 - 6 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L131 - 3 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Český kmín (ChNP))

 • Dz. U. L131 - 1 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2008 z dnia 20 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.