Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej

Data ogłoszenia:2008-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 7

Strona 1 z 6
21.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/7

DECYZJA RADY z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (2008/381/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66,

wymianie informacji. W programie haskim stwierdzono, że „trwający rozwój europejskiej polityki azylowej i migracyjnej powinien opierać się na wspólnej analizie zjawisk migracyjnych we wszystkich ich aspektach. Wzmacnianie gromadzenia, dostarczania, wymiany i skutecznego korzystania z aktualnych informacji i danych na temat wszystkich istotnych zdarzeń migracyjnych ma kluczowe znaczenie”.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Pragnąc poznać opinie zainteresowanych stron na temat przyszłości ESM, Komisja przyjęła w dniu 28 listopada 2005 r. Zieloną księgę w sprawie przyszłości Europejskiej Sieci Migracji; w dokumencie tym, obok oceny działania ESM w pierwszych latach okresu przygotowawczego i na jej podstawie, omówiła między innymi przeznaczenie i przyszłą strukturę sieci.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W roku 2003 Komisja rozpoczęła trzyletnie działania przygotowawcze służące ustanowieniu Europejskiej Sieci Migracyjnej („ESM”), która ma dostarczać Wspólnocie i jej państwom członkowskim obiektywnych, wiarygodnych i aktualnych danych migracyjnych.

Publiczne konsultacje wykazały, że większość zainteresowanych stron popiera dalsze istnienie ESM i intensyfikację jej działalności oraz utrzymanie jej pierwotnego celu, jakim jest dostarczenie aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji o kwestiach migracyjnych i azylowych. Okazało się również, że większość zainteresowanych stron uważa, że ESM powinna pozostać związana z Komisją.

(6)

(2)

W czerwcu 2003 r. na szczycie w Salonikach Rada Europejska, świadoma, jak ważna jest kontrola i analiza wielowymiarowego zjawiska migracji, z aprobatą odniosła się w swoich konkluzjach do ustanowienia ESM i oznajmiła, że rozważy możliwość ustanowienia stałej struktury w przyszłości.

(7)

ESM nie powinna powielać działań, które prowadzi się w ramach istniejących aktów czy struktur Wspólnoty i których celem jest gromadzenie i wymiana informacji o migracji i azylu; istniejąc obok tych aktów i struktur, ESM powinna przynosić dodatkowe korzyści, wynikające zwłaszcza z rozległego zakresu jej zadań, zdecydowanego ukierunkowania na analizę, powiązania ze środowiskiem akademickim oraz powszechnego udostępniania wyników własnych prac.

(3)

W dniu 4 listopada 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła wieloletni program wzmacniania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, znany jako program haski, zgodnie z którym w dniu 1 maja 2004 r. miał rozpocząć się drugi etap realizacji wspólnej polityki azylowej, migracyjnej, wizowej i granicznej, oparty między innymi na ściślejszej praktycznej współpracy między państwami członkowskimi i usprawnionej

Pośród istniejących aktów i struktur ważny punkt odniesienia dla działania Europejskiej Sieci Migracyjnej stanowi rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (2). Godne uwagi są także cenne prace przeprowadzone przez Ośrodek Informacji, Dyskusji i Wymiany Danych na temat Przekraczania Granic i Imigracji (CIREFI) oraz decyzja Rady 2005/267/WE z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiająca bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych państw członkowskich (3).

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23. (3) Dz.U. L 83 z 1.4.2005, s. 48.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 131 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 14 z 200821.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (  Dz.U. L 130 z 20.5.2008)

 • Dz. U. L131 - 13 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i zastępcy członka z Włoch w Komitecie Regionów

 • Dz. U. L131 - 6 z 200821.5.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L131 - 4 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Cordero de Navarra lub Nafarroako Arkumea (ChOG))

 • Dz. U. L131 - 3 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2008 z dnia 20 maja 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Český kmín (ChNP))

 • Dz. U. L131 - 1 z 200821.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2008 z dnia 20 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.