Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 1

Strona 1 z 4
22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

objętego zerową stawką celną – wynoszą 37,8 % dla USA i 11,5 % dla Rosji.

B. WNIOSEK O PRZEGLĄD

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 oraz 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1) (4) (3)

Na początku 2007 r. Komisja otrzymała powiadomienie, że NLMK nabyło 100 % Viz Stal. Przedstawiono dowody dotyczące produkcji, sprzedaży i dystrybucji elektrotechnicznych blach teksturowanych w ramach nowej struktury przedsiębiorstwa. W konsekwencji stwierdzono, że okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, zmieniły się w sposób trwały oraz że margines dumpingu w ramach nowej struktury przedsiębiorstw znacznie odbiega od poziomu obowiązujących środków. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, że cła indywidualne obowiązujące w stosunku do NLMK i Viz Stal nie są odpowiednie, Komisja wszczęła z urzędu, na mocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego (4). Dochodzenie ograniczono do badania poziomu dumpingu dwóch rosyjskich producentów eksportujących, NLMK i Viz Stal, aby obliczyć jednolity środek dla nowego przedsiębiorstwa powstałego w wyniku ich połączenia. Jak stwierdzono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, badanie miało być przeprowadzone na podstawie danych zgromadzonych w trakcie dochodzenia, w wyniku którego nałożone zostały obowiązujące środki.

C. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM

Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych („elektrotechniczne blachy teksturowane”) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i Rosji („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”). Decyzją 2005/622/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania cenowe złożone przez dwóch współpracujących producentów eksportujących, których wywóz do Wspólnoty elektrotechnicznych blach teksturowanych podlega specjalnym stawkom celnym dla przedsiębiorstw wynoszącym odpowiednio 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) i 11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Rosja). Cła antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu dokonywanego przez wszystkie inne przedsiębiorstwa – z wyjątkiem Viz Stal, Rosja,

(2)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 41/2008 (Dz.U. L 16 z 19.1.2008, s. 1). (3) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 42.

Produktem objętym przeglądem są wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, grubości powyżej 0,16 mm, obecnie sklasyfikowane w ramach kodów CN ex 7225 11 00 (szerokości 600 mm lub większej) oraz ex 7226 11 00 (szerokości mniejszej niż 600 mm).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 20 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

 • Dz. U. L132 - 18 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

 • Dz. U. L132 - 14 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

 • Dz. U. L132 - 7 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.