Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 14

L 132/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym należy usunąć te nazwy z „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

Zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na podstawie art. 17 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wnioski Niemiec w sprawie cofnięcia rejestracji nazw „Löwensteiner Mineralquelle”, „Bad Niedernauer Quelle”, „Kisslegger Mineralquelle”, „Teinacher Mineralquellen”, „Lieler Quelle”, „Gemminger Mineralquelle” oraz „Überkinger Mineralquellen” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Ponieważ żaden sprzeciw nie został zgłoszony Komisji, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy cofnąć rejestrację tych nazw.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Rejestracja nazw wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje cofnięta.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. C 194 z 22.8.2007, s. 18 (Löwensteiner Mineralquelle), Dz.U. C 194 z 22.8.2007, s. 19 (Bad Niedernauer Quelle), Dz.U. C 194 z 22.8.2007, s. 20 (Kisslegger Mineralquelle), Dz.U. C 195 z 23.8.2007, s. 13 (Teinacher Mineralquellen), Dz.U. C 195 z 23.8.2007, s. 14 (Lieler Quelle), Dz.U. C 195 z 23.8.2007, s. 15 (Gemminger Mineralquelle) oraz Dz.U. C 195 z 23.8.2007, s. 16 (Überkinger Mineralquellen).

22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/15

ZAŁĄCZNIK Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Klasa 2.2. NIEMCY Löwensteiner Mineralquelle (ChNP) Bad Niedernauer Quelle (ChNP) Kisslegger Mineralquelle (ChNP) Teinacher Mineralquellen (ChNP) Lieler Quelle (ChNP) Gemminger Mineralquelle (ChNP) Überkinger Mineralquellen (ChNP) Naturalne wody mineralne i wody źródlane

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 20 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

 • Dz. U. L132 - 18 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

 • Dz. U. L132 - 7 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.