Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 16

L 132/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Podczas kontroli wspólnotowej przeprowadzonej na Fidżi stwierdzono poważne uchybienia w zakresie higieny w postępowaniu z produktami rybołówstwa oraz w zakresie zdolności władz Fidżi do przeprowadzania rzetelnych kontroli produktów rybołówstwa. Fidżi nie jest zatem w stanie zagwarantować, że produkty rybołówstwa zostały uzyskane w warunkach co najmniej równoważnych warunkom, jakie obowiązują w odniesieniu do produkcji i wprowadzania produktów do obrotu we Wspólnocie.

Przywóz do Wspólnoty produktów rybołówstwa z Fidżi nie powinien już zatem być dozwolony.

(6)

W celu zezwolenia na wprowadzenie na terytorium Wspólnoty produktów z Fidżi wyprodukowanych i certyfikowanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić okres przejściowy.

Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 stanowi, że produkty pochodzenia zwierzęcego przywozi się jedynie z kraju trzeciego lub części kraju trzeciego znajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z tym rozporządzeniem. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewiduje, w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, że państwa członkowskie, z zastrzeżeniem określonych warunków, mogą zezwolić na przywóz produktów rybołówstwa z krajów trzecich wymienionych w załączniku II do tego rozporządzenia. Wspomniane kraje trzecie nie zostały jeszcze poddane kontroli wspólnotowej w celu sprawdzenia, czy spełniają one wymogi sanitarne i czy kontrole przeprowadzane przez odpowiednie władze tych krajów odpowiadają wymaganiom prawodawstwa wspólnotowego. Fidżi jest obecnie wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2076/2005.

(8) (2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Artykuł 2 Przez okres przejściowy, nieprzekraczający sześciu tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą zezwalać na przywóz z Fidżi produktów rybołówstwa wyprodukowanych i certyfikowanych przed tą datą.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1246/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 21).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/17

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony może być przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi AO – ANGOLA AZ – AZERBEJDŻAN (1) BJ – BENIN CG – KONGO (2) CM – KAMERUN ER – ERYTREA IL – IZRAEL MM – MYANMAR SB – WYSPY SALOMONA SH – WYSPA ŚWIĘTEJ HELENY TG – TOGO

(1) Zezwala się tylko na przywóz kawioru. (2) Zezwala się tylko na przywóz produktów rybołówstwa, złowionych, mrożonych i pakowanych ostatecznie na morzu.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 20 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

 • Dz. U. L132 - 18 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

 • Dz. U. L132 - 14 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

 • Dz. U. L132 - 7 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.