Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 18

Strona 1 z 2
L 132/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642)


(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dodatkowych informacji, które władze Włoch przekazały pocztą elektroniczną w dniu 20 lutego 2008 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez Włochy pocztą elektroniczną w dniu 17 stycznia 2008 r., po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

Wniosek złożony przez Włochy w imieniu Gruppo Poste Italiane S.p.A. (zwanej dalej „Poste Italiane”) dotyczy krajowych i międzynarodowych ekspresowych usług kurierskich we Włoszech.

(3)

Do wniosku załączono stanowisko niezależnego organu krajowego, Autoritą Garante della Concorrenza e del Mercato (włoski urząd ds. konkurencji), zgodnie z którym spełnione są warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE.

II. RAMY PRAWNE (4)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY (1)

W dniu 17 stycznia 2008 r. pocztą elektroniczną wniosek dyrektywy 2004/17/WE. W Komisja pocztą elektroniczną

Włochy przesłały Komisji zgodnie z art. 30 ust. 4 dniu 6 lutego 2008 r. zwróciła się o udzielenie

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 (Dz.U. L 74 z 15.3.2008, s. 1).

Artykuł 30 dyrektywy 2004/17/WE stanowi, że zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia jednego z rodzajów działalności objętych dyrektywą 2004/17/WE nie podlegają wspomnianej dyrektywie, jeżeli w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, podlega ona bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Oceny, czy działalność bezpośrednio podlega konkurencji, dokonuje się na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniających specyfikę danego sektora. Dostęp do rynku uznaje się za nieograniczony, jeżeli dane państwo członkowskie wdrożyło i stosuje właściwe przepisy prawa wspólnotowego służące otwarciu danego sektora lub jego części.

22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/19

(5)

Ponieważ Włochy wdrożyły i stosują dyrektywę 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (1), należy uznać, że dostęp do rynku nie jest ograniczony zgodnie z pierwszym akapitem art. 30 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE. Bezpośrednie podleganie konkurencji na danym rynku należy oceniać w oparciu o różne kryteria, z których żadne samo w sobie nie ma znaczenia decydującego. W odniesieniu do rynków objętych niniejszą decyzją kryterium, które należy uwzględnić, jest udział w rynku najważniejszych podmiotów działających na danym rynku. Innym kryterium jest stopień koncentracji. Niniejsza decyzja nie narusza stosowania przepisów dotyczących konkurencji.

III. OCENA

IV. WNIOSKI (10)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 20 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

 • Dz. U. L132 - 16 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

 • Dz. U. L132 - 14 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

 • Dz. U. L132 - 7 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.