Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 20

L 132/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowoelektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji (2008/384/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dumpingu występującego w przypadku dwóch rosyjskich producentów eksportujących – NLMK i Viz Stal.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

Z ustaleń przeglądu, zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 435/2008 (5) wynika, że obowiązujące środki dotyczące przywozu elektrotechnicznych blach teksturowanych z Rosji należy uchylić, a postępowanie dotyczące tego przywozu należy zakończyć.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z powyższym należy zmienić decyzję Komisji 2005/622/WE, którą Komisja przyjęła zobowiązanie od NLMK, a zobowiązanie przyjęte od NLMK należy uchylić,

A. POPRZEDNIA PROCEDURA STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych („elektrotechniczne blachy teksturowane”), pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i Rosji.

Artykuł 1 Zobowiązanie od przedsiębiorstwa Novolipetsk Iron & Steel Corporation (Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny – NLMK), przyjęte decyzją Komisji 2005/622/WE, zostaje niniejszym uchylone.

(2)

Decyzją 2005/622/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania cenowe złożone przez dwóch współpracujących producentów eksportujących, których wywóz do Wspólnoty elektrotechnicznych blach teksturowanych podlega specjalnym stawkom celnym. Przedsiębiorstwami tymi są AK Steel Corporation, USA, oraz Novolipetsk Iron & Steel Corporation (Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny – NLMK), Rosja.

Artykuł 2 Artykuł 1 decyzji Komisji 2005/622/WE otrzymuje następujące brzmienie:

B. UCHYLENIE DECYZJI 2005/622/WE (3)

Dnia 23 lutego 2007 r. Komisja wszczęła (4) częściowy przegląd okresowy, ograniczony do zbadania poziomu

„Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się zobowiązanie złożone przez producenta, o którym mowa w poniższej tabeli, w związku z obecnym postępowaniem antydumpingowym, dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(5) Dz.U. L 132 z 22.5.2008, s. 1.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). 2) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 41/2008 (Dz.U. L 16 z 19.1.2008, s. 1). (3) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 42. (4) Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 26.

22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/21

Kraj

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

USA

Produkowane przez AK Steel Corporation, 703, Curtis Street, Middletown, Ohio, albo, Produkowane przez AK Steel Corporation, 703, Curtis Street, Middletown, Ohio, a sprzedawane przez AK Steel BV, Oosterhout, Niderlandy, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie działającemu w charakterze importera.

A673”

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 18 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

 • Dz. U. L132 - 14 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

 • Dz. U. L132 - 7 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.