Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3 (1)

Data ogłoszenia:2008-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 7

Strona 1 z 3
22.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 437/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących przetwarzania mleka i przetworów mlecznych zdefiniowanych jako surowiec kategorii 3

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zmienić rozdział V załącznika VII do tego rozporządzenia w celu wprowadzenia pewnych zmian technicznych, zharmonizowania norm przetwarzania mleka i przetworów mlecznych oraz sformułowania jaśniejszych wymogów dotyczących ich przywozu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z przyjętą w dniu 29 marca 2006 r. opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, dotyczącą zagrożeń zdrowia zwierząt wynikających ze skarmiania zwierząt gotowymi przetworami mlecznymi bez dalszej obróbki (2), należy zmienić szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące mleka, przetworów mlecznych oraz siary. Należy również uwzględnić metody inaktywacji ewentualnych wirusów pryszczycy w mleku, opisane w sprawozdaniu Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt „Strategia szczepień interwencyjnych przeciwko pryszczycy” (3) z 1999 r., oraz załącznik 3.6.2 do Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych (4) Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (wyd. 2005).

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Stanowi ono, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które mogą być stosowane jako pasza, muszą być przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

(5)

(2)

Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 określa szczegółowe wymagania higieniczne dotyczące przetwarzania i wprowadzania na rynek przetworzonego białka zwierzęcego oraz innych produktów przetworzonych, które mogą być używane jako pasza. Rozdział V tego załącznika określa szczególne wymagania dotyczące mleka, przetworów mlecznych oraz siary.

Biorąc pod uwagę zmienione szczególne wymagania higieniczne określone w rozdziale V załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, należy zastąpić wzory świadectw weterynaryjnych zawarte w rozdziałach 2.A, 2.B i 2.C załącznika X do tego rozporządzenia jednym wzorem świadectwa dotyczącego przywozu z krajów trzecich mleka i przetworów mlecznych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(6)

Należy zaktualizować odesłanie do konkretnego świadectwa weterynaryjnego w części I załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, określającego wykazy krajów trzecich, z których państwa członkowskie mogą dopuścić przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(3)

Zgodnie z art. 28 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 przepisy stosowane w przywozie produktów określonych w załącznikach VII i VIII do tego rozporządzenia z krajów trzecich nie powinny być ani bardziej, ani mniej korzystne od stosowanych w odniesieniu do wytwarzania tych produktów i obrotu nimi we Wspólnocie. W związku z tym należy

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 399/2008 (Dz.U. L 118 z 6.5.2008, s. 12).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 132 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 22 z 200822.5.2008

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/373/WE z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zawarcia Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (  Dz.U. L 129 z 17.5.2008)

 • Dz. U. L132 - 20 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

 • Dz. U. L132 - 18 z 200822.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wyłączająca ekspresowe usługi kurierskie we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1642) (1)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 w zakresie przywozu produktów rybołówstwa z Fidżi (1)

 • Dz. U. L132 - 14 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2008 z dnia 21 maja 2008 r. cofające rejestrację niektórych nazw w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Löwensteiner Mineralquelle (ChNP), Bad Niedernauer Quelle (ChNP), Kisslegger Mineralquelle (ChNP), Teinacher Mineralquellen (ChNP), Lieler Quelle (ChNP), Gemminger Mineralquelle (ChNP), Überkinger Mineralquellen (ChNP))

 • Dz. U. L132 - 5 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2008 z dnia 21 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200822.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 435/2008 z dnia 19 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.