Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 11

23.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 446/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zostały wykorzystane przez te państwa członkowskie w 2007 r., wynosiły 438,6 t.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 (4) określa uprawnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w danych obszarach na 2008 r. Należy zatem dokonać potrąceń z kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego przyznanych Francji i Włochom na 2008 r. i przyznać odpowiednio potrącone ilości państwom członkowskim, których działalność połowowa została wstrzymana przed wyczerpaniem przypadających im kwot połowowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 (2) określiło ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które statki rybackie Wspólnoty mogą poławiać w 2007 r. w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym. Francja i Włochy przekroczyły przydzielone im kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego w 2007 r. Z powodu wyczerpania kwoty połowowej będącej do dyspozycji Wspólnoty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1073/2007 (3) ustanowiono zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego przez statki pływające pod banderą Cypru, Grecji, Hiszpanii, Malty lub Portugalii lub zarejestrowane w tych państwach. Rozporządzenie (WE) nr 1073/2007 weszło w życie, zanim Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta i Portugalia wyczerpały swoje kwoty połowowe. Kwoty połowowe, które nie

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Kwoty połowowe tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) przyznane Francji i Włochom na 2008 r. zostaną zmniejszone, a potrącone ilości zostaną przyznane Grecji, Hiszpanii, Cyprowi, Malcie i Portugalii na 2008 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11). Sprostowanie w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6. 2) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1533/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 21). (3) Dz.U. L 245 z 20.9.2007, s. 3.

(4) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

L 134/12

ZAŁĄCZNIK

(w tonach) Połowy 2007 Różnica kwota – połowy Potrącenia 2008 Pierwotna kwota 2008 Wewnętrzna rekompensata 2008 Dostosowana kwota 2008

Państwo członkowskie

Dostosowana kwota

Cypr 5 702,50 10 786,20 285,20 4 663,80 333,70 29,00 0,30 21 801,30 – 5 021,80 438,60 59,70 12,90 12,90 21,90 21,90 – 327,50 26,06 (5,94 %) 200,00 200,00 277,46 4 188,77 343,54 506,06 60,00 16 210,76 – 5 192,60 412,54 (94,06 %) 5 306,73 49,70 49,70 5 378,76

154,70

0,60

154,10

154,10

149,44

303,54 5 428,46 4 894,19 477,46 4 162,71 365,44 518,96 60,00 16 210,76

PL

Hiszpania

5 752,20

Francja

5 593,60

Grecja

485,20

Włochy

4 336,30

Malta

355,60

Portugalia

41,90

Wszystkie państwa członkowskie

60,00

Razem

16 779,50

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Przełowione przez Francję Przełowione przez Włochy Przełowione razem

5 192,60 = 94,06 % 327,50 = 5,94 % 5 520,10 = 100,00 %

23.5.2008

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 15 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L134 - 13 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L134 - 9 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L134 - 7 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L134 - 6 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2008 z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L134 - 3 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2008 r.

 • Dz. U. L134 - 1 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.