Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2008-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 13

Strona 1 z 2
23.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42 ust. 5 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (2) przewiduje, że streszczenie danych (T103) przewidziane w ust. 2 lit. b) tego samego artykułu jest przekazywane Komisji również w wersji papierowej. Biorąc pod uwagę zmiany procedur przekazywania informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją, wprowadzenie jednego portalu dostępu podmiotów gospodarczych do zabezpieczonych systemów elektronicznych zarządzanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, przekazywanie informacji w wersji papierowej wydaje się już nie być konieczne i w związku z tym wymóg ten może zostać zniesiony, zwłaszcza ze względu na związane z nim obciążenie administracyjne.

Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie dokonywane począwszy od 2007 r., kwoty odpowiadające premiom w sektorze przetworów mlecznych oraz płatnościom dodatkowym przewidzianym w art. 95 i 96 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (4), które będą przyznawane beneficjentom, włączone są do mechanizm płatności jednolitej, zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Ponadto rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej peryferyjnych (5) zostało uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 793/2006 (6). W związku z tym kwoty odpowiadające wyżej wymienionym środkom nie muszą już być uwzględniane w obliczaniu pułapu płatności bezpośrednich, określonego w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Wspomniane obliczenia muszą jednak zostać dostosowane, tak aby uwzględnić postanowienia dotyczące dobrowolnej modulacji wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiającym zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (7).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 883/2006.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(2)

Artykuł 150 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) został zmieniony i odtąd zobowiązania z tytułu zwykłej administracji EFRG mogą zostać zaciągnięte z góry ze środków przewidzianych na następny rok budżetowy w granicach trzech czwartych całości odpowiednich środków przewidzianych na bieżący rok budżetowy. W celu uwzględnienia tych nowych warunków, mających zastosowanie do zaciągniętych zobowiązań, należy zmienić art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 883/2006.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 skreśla się ust. 3;

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 15 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L134 - 11 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L134 - 9 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L134 - 7 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L134 - 6 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2008 z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L134 - 3 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2008 r.

 • Dz. U. L134 - 1 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.