Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2008 r.

Data ogłoszenia:2008-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 3

23.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 442/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),


Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007 wynika, że w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4219 wnioski złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2008 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla danego kontyngentu.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw, które są częścią regionu Cariforum, oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) (3), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

(5)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4189, 09.4190 wnioski złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2008 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 1529/2007, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego mniejszej niż ilość dostępna.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy również ustalić ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007,

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1529/2007 otworzyło na rok 2008 roczny kontyngent taryfowy na przywóz 187 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z państw stanowiących część regionu Cariforum (numer porządkowy 09.4219), kontyngent taryfowy na przywóz 25 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189), oraz kontyngent taryfowy na przywóz 10 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, pochodzącego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentem o numerze porządkowym 09.4219, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007, złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni maja 2008 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, o które wnioskowano, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1529/2007, podokresem jest maj.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 września 2008 r. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 155.

2. Ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4219, 09.4189 i 09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1529/2007, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

L 134/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

23.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/5

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w ramach podokresu obowiązywania kontyngentu maj 2008 r. oraz ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007

Ilości dostępne w podokresie wrzesień 2008 r. (w kg)

Pochodzenie/produkt

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału na podokres maj 2008 r.

Państwa stanowiące część regionu Cariforum (art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007) — kody CN 1006, z wyjątkiem kodu CN 1006 10 10 KTZ (art. 1 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007) — kod CN 1006 a) Antyle Holenderskie i Aruba: b) mniej rozwinięte KTZ:

09.4219

96,24216 %

62 333 003

09.4189 09.4190

— (2) — (1)

22 260 871 10 000 000

(1) Współczynnik przydziału nie ma zastosowania dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia. (2) Wnioskowane ilości są mniejsze niż ilości dostępne lub równe im: wszystkie wnioski mogą zatem zostać zaakceptowane.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 134 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L134 - 15 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L134 - 13 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L134 - 11 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L134 - 9 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L134 - 7 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L134 - 6 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2008 z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L134 - 1 z 200823.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.