Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 18

Strona 1 z 16
L 136/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/387/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

wadzony decyzją Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu Traces i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (5). Zastępuje on wcześniejszy system Animo oparty na sieci wprowadzonej decyzją Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) (6) służący identyfikacji przepływu zwierząt i niektórych produktów w przywozie i handlu wewnątrzwspólnotowym.

(3)

W związku z zadowalającymi wynikami kontroli przeprowadzonej zgodnie z decyzją 2001/881/WE wykaz punktów kontroli granicznej należy uzupełnić o dodatkowe punkty kontroli granicznej w Lipsku w Niemczech i w Brescia Montichiari oraz Vado Ligure Savona we Włoszech. W związku z komunikatami przekazanymi przez Estonię, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo punkty kontroli granicznej w Paljassaare w Estonii, w Gaeta we Włoszech oraz w Sutton Bridge w Zjednoczonym Królestwie należy usunąć z wykazu punktów kontroli granicznej zawartego w załączniku do decyzji 2001/881/WE. Ponadto w związku z komunikatami Niemiec, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Niderlandów, Portugalii, Rumunii i Zjednoczonego Królestwa należy uaktualnić wykaz punktów kontroli granicznej tych państw w celu uwzględnienia ostatnich zmian dotyczących ośrodków kontroli oraz kategorii zwierząt lub produktów, których kontrolowanie jest dozwolone w określonych punktach kontroli granicznej, zatwierdzonych uprzednio zgodnie z decyzją 2001/881/WE oraz organizacji ośrodków kontroli działających w tych punktach. Wykaz jednostek zawarty w decyzji Komisji 2002/459/WE z dnia 4 czerwca 2002 r. wymieniającej jednostki systemu komputerowego Animo oraz uchylającej decyzję 2000/287/WE (7) zawiera jednostkowy numer Traces każdego punktu kontroli granicznej we Wspólnocie. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego wykaz ten należy odpowiednio uaktualnić, uwzględniając zmiany, które mają zostać wprowadzone do załącznika do decyzji 2001/881/WE w celu zagwarantowania identyczności informacji zawartych w tych dwóch załącznikach.

(4)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”). Wykaz punktów kontroli granicznej zawiera jednostkowy numer Traces dla każdego punktu kontroli granicznej. Traces to skomputeryzowany system wpro-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 46 z 200824.5.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 43 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

 • Dz. U. L136 - 11 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.