Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 2
Od władz ukraińskich oczekiwano również gwarancji ustanowienia skutecznych środków zmierzających do zapewnienia kontroli wyrywkowych i analiz na obecność oleju mineralnego w partiach oleju słonecznikowego opuszczających Ukrainę i przeznaczonych do Wspólnoty Europejskiej. Na Ukrainie prowadzone jest postępowanie śledcze zmierzające do ustalenia źródła zanieczyszczeń. Władze ukraińskie zobowiązały się poza tym do ustanowienia odpowiedniego systemu kontroli, który zagwarantuje zaświadczenie nieobecności niedopuszczalnych stężeń oleju mineralnego we wszystkich partiach oleju słonecznikowego przeznaczanych na wywóz do Unii Europejskiej. Komisji należy jednak jeszcze dostarczyć szczegóły funkcjonowania tego systemu kontroli. Komisja powinna następnie dokonać oceny systemu kontroli i zaświadczeń


(5)

(2)

(6)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, s. 3).

L 136/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

(9)

Przeglądu niniejszej decyzji należy dokonać zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 52 ust. 2, akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 178/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie zabraniają przywozu oleju słonecznikowego, objętego kodem CN 1512 11 91, pochodzącego lub wysyłanego z Ukrainy, (dalej zwanego „olejem słonecznikowym”), o ile nie towarzyszy mu ważne świadectwo potwierdzające brak niedopuszczalnego stężenia oleju mineralnego, wyniki kontroli wyrywkowej oraz analizy pod kątem obecności oleju mineralnego. 2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, będzie ważne wyłącznie w odniesieniu do przesyłek oleju słonecznikowego importowanego do Wspólnoty, o ile kontrola wyrywkowa i analiza danej partii oraz wystawienie świadectwa nastąpiły po dokonaniu przez Komisję oceny i formalnym zatwierdzeniu systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie. 3. Państwa członkowskie zostaną powiadomione o szczegółach funkcjonowania systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie oraz o formalnym zatwierdzeniu tego systemu przez Komisję za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

4. Państwa członkowskie podejmą stosowne kroki zmierzające do kontroli wyrywkowej i analizy każdej zgłoszonej do przywozu partii oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z terytorium Ukrainy, której towarzyszy ważne świadectwo, w celu zagwarantowania, że olej nie jest zanieczyszczony olejem mineralnym w stężeniu czyniącym go niezdatnym do spożycia przez ludzi. Powiadamiają one Komisję o negatywnych wynikach poprzez system wczesnego ostrzegania w zakresie żywności i pasz. Korzystne wyniki są natomiast przekazywane Komisji co trzy miesiące. Artykuł 2 Sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie najpóźniej po upływie roku. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 46 z 200824.5.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 18 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

 • Dz. U. L136 - 11 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.