Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43

Strona 1 z 2
24.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/388/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2, akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

w celu zweryfikowania jego dokładności i wiarygodności, tak, aby zagwarantować, że olej słonecznikowy wywożony do Wspólnoty w żadnym wypadku nie zawiera oleju mineralnego w stężeniu czyniącym go niezdatnym do spożycia przez ludzi. Konieczne są gwarancje, że do czasu wprowadzenia w życie, ocenienia i zatwierdzenia przez Komisję takiego systemu kontroli i zaświadczeń wywóz oleju słonecznikowego do Wspólnoty zostanie całkowicie wstrzymany. Komisja dokona oceny systemu kontroli i zaświadczeń w oparciu o szczegółowe informacje, jakich dostarczą władze ukraińskie. Zważywszy na poziom ryzyka, państwa członkowskie powinny przeprowadzić kontrolę każdej partii importowanego oleju słonecznikowego pod kątem obecności oleju mineralnego, w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji dokładności i wiarygodności systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie. Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia stosownych wspólnotowych środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego w celach ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być zadowalająco ograniczone za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa członkowskie. Do czasu wydania oceny i zatwierdzenia systemu kontroli i zaświadczeń, który zostanie ustanowiony przez władze ukraińskie, należy zaprzestać przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z terytorium Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym. Państwa członkowskie zostały powiadomione o odnotowanym zanieczyszczeniu i podjęły stosowne kroki zmierzające do wycofania zanieczyszczonego oleju słonecznikowego i produktów zawierających zanieczyszczony olej słonecznikowy wprowadzonych już do obrotu, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej przekazanym za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania w zakresie żywności i pasz (RASFF). Zważywszy na pilny charakter sprawy, w oczekiwaniu na spotkanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz po powiadomieniu władz Ukrainy należy przyjąć stosowne tymczasowe środki ochronne zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 53 ust. 2, akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

W dniu 23 kwietnia 2008 r. w systemie wczesnego ostrzegania w zakresie żywności i pasz (RASFF) odnotowano zawiadomienie o oleju słonecznikowym pochodzącym z Ukrainy, zanieczyszczonym wysokim stężeniem oleju mineralnego. Zanieczyszczenie olejem mineralnym zostało następnie stwierdzone w licznych przesyłkach surowego oleju słonecznikowego pochodzącego z Ukrainy przywiezionych do Wspólnoty w ostatnich miesiącach. Olej słonecznikowy zawierający wysokie stężenie oleju mineralnego jest niezdatny do spożycia przez ludzi, a zatem uznaje się go za niebezpieczny. Źródło zanieczyszczenia jest jak dotąd nieznane. Komisja Europejska wielokrotnie apelowała do władz ukraińskich o dostarczenie informacji na temat pochodzenia zanieczyszczeń oraz podjętych środków mających im zapobiec w przyszłości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 46 z 200824.5.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 18 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

 • Dz. U. L136 - 11 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.