Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1656) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 12

Strona 1 z 6
L 138/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1656)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/392/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych, w szczególności odnośnie do trzymanych gatunków i ich stanu zdrowia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 59 ust. 2,

Informacje te są obecnie publicznie dostępne w rejestrach prowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, jakie należy stosować do wprowadzania do obrotu, przywozu i tranzytu zwierząt akwakultury i ich produktów, oraz minimalne środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie poziomu świadomości i gotowości właściwych organów, operatorów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i innych podmiotów związanych z tym przemysłem na wystąpienie chorób zwierząt akwakultury.

W celu ułatwienia interoperacyjności systemów informacyjnych i realizowania procedur drogą elektroniczną między państwami członkowskimi oraz zapewnienia przejrzystości i zrozumiałości, ważne jest, by informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych były prezentowane w jednolity sposób w całej Wspólnocie. Informacyjna strona internetowa jest rozwiązaniem najbardziej praktycznym pod względem technicznym, ponieważ zapewnia łatwy dostęp do informacji i nie wymaga zbyt wielu nakładów. Należy zatem opracować model układu informacyjnej strony internetowej.

(5)

(2)

W celu sprawniejszego zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób wymienionych w załączniku IV do dyrektywy 2006/88/WE należy udostępnić drogą elektroniczną informacje dotyczące przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

Załącznik II do dyrektywy 2006/88/WE ustala, jakie informacje wymagane są w rejestrze przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury i zatwierdzonych zakładów przetwórczych. Zważywszy na fakt, iż celem informacyjnej strony internetowej jest ułatwienie interoperacyjności istotnych informacji wprowadzonych do rejestrów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury sporządzonych przez państwa członkowskie, strona internetowa nie musi zawierać wszystkich informacji. Powinna ona jednak zawierać wszystkie informacje istotne dla wykrycia wszelkich ograniczeń w handlu spowodowanych różnym statusem zdrowotnym.

28.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/13

(6)

Dyrektywa 2006/88/WE przewiduje, że na zasadzie odstępstwa od ustanowionego w tej dyrektywie wymogu zatwierdzenia państwa członkowskie mogą wymagać wyłącznie rejestracji przez właściwy organ obiektów innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne utrzymywane są bez zamiaru wprowadzenia do obrotu, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które zaopatrują konsumentów lokalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L138 - 21 z 200828.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1746) (1)

  • Dz. U. L138 - 3 z 200828.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

  • Dz. U. L138 - 1 z 200828.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2008 z dnia 27 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.