Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1746) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 21

Strona 1 z 3
28.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1746)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/393/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy dyrektywy 95/46/WE poziom ochrony danych osobowych powinien być oceniany w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazania danych lub zestawu takich operacji, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu elementów mających znaczenie przy transferze, wyszczególnionych w art. 25 ust. 2 dyrektywy.


(4)

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 25 ust. 6,

po konsultacji z Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych (2),

Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Baliwat Jersey jest jednym z terytoriów zależnych od korony brytyjskiej (nie będąc ani częścią Zjednoczonego Królestwa, ani kolonią), który cieszy się pełną niezależnością, z wyjątkiem stosunków międzynarodowych i obrony, za które odpowiada rząd Zjednoczonego Królestwa. Baliwat Jersey powinien zatem zostać uznany za kraj trzeci w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE.

(1)

Na mocy dyrektywy 95/46/WE państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić, by przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego miało miejsce tylko wtedy, gdy dany kraj trzeci zapewni właściwy poziom ochrony i gdy przed przekazaniem dopełni się wymogów zawartych w przepisach państw członkowskich wdrażających pozostałe przepisy dyrektywy.

(6)

Z mocą odpowiednio od 1951 r. i 1987 r. ratyfikacja przez Zjednoczone Królestwo Europejskiej konwencji praw człowieka oraz konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (konwencja nr 108) została rozszerzona na Baliwat Jersey.

(2)

Komisja może stwierdzić, że kraj trzeci gwarantuje właściwy poziom ochrony. W takim przypadku dane osobowe można przekazywać z państw członkowskich bez konieczności zapewniania dodatkowych gwarancji.

(7)

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Opinia no 8/2007 w sprawie poziomu ochrony danych osobowych w Jersey, przyjęta w dniu 9 października 2007 r., dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/ wpdocs/2007_en.htm

W odniesieniu do Baliwatu Jersey normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, oparte w dużym stopniu na normach określonych w dyrektywie 95/46/WE, zostały określone w ustawie Data Protection (Jersey) Law z 1987 r., która weszła w życie w dniu 11 listopada 1987 r., oraz w dwóch ustawach uzupełniających: Data Protection (Amendment) (Jersey) Law z 2005 r. i Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act z 2005 r.

L 138/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2008

(8)

W 2005 r. przyjęto także ustawodawstwo wtórne na podstawie ustawy Data Protection (Jersey) Law, ustanawiające szczególne zasady dotyczące takich spraw, jak dostęp podmiotu danych do własnych danych, przetwarzanie danych szczególnie chronionych i zawiadamianie organów ochrony danych (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L138 - 12 z 200828.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1656) (1)

  • Dz. U. L138 - 3 z 200828.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

  • Dz. U. L138 - 1 z 200828.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2008 z dnia 27 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.