Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

Data ogłoszenia:2008-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 3

Strona 1 z 3
28.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 460/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 85/2004 ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do jabłek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE i 2001/113/WE oraz rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1), w szczególności jego art. 42 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Jest także konieczne wprowadzenie zmian w wykazie odmian jabłek w celu ułatwienia kontroli. Należy zatem dodać nazwę synonimiczną „Renetta del Canada” dla odmiany „Reinette blanche du Canada” oraz włączyć do przedmiotowego wykazu nazwę odmiany „Zarja Alatau”. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 85/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2004 (2) przewiduje w szczególności zmniejszenie minimalnej wielkości jabłek od dnia 1 czerwca 2008 r. w celu ujednolicenia z normą Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych EKG/ONZ FFV-50. Ponieważ przedmiotowa norma została zmieniona, należy zatem odpowiednio zmienić przepisy dotyczące wielkości jabłek. W celu uniknięcia sprzeczności z prawem handlowym należy usunąć wszelkie odniesienia do nazwy handlowej z wykazu odmian jabłek zamieszczonego w dodatku do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 85/2004.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 85/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 13 z 20.1.2004, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1238/2005 (Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 22).

L 138/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 85/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt III otrzymuje brzmienie:

„III. PRZEPISY DOTYCZĄCE WIELKOŚCI Wielkość jabłek ustala się na podstawie maksymalnej średnicy przekroju poprzecznego lub masy.

Dla wszystkich odmian i klas owoców wymagany jest minimalny rozmiar wynoszący 60 mm, jeśli jest określany według średnicy, lub minimalny rozmiar wynoszący 90 gr, jeśli jest określany według masy. Dopuszcza się owoce mniejszej wielkości, jeżeli zawartość ekstraktu (w stopniach Brix) w produkcie jest większa niż 10.5° Brix, a jego rozmiar wynosi co najmniej 50 mm lub 70 gr.

Zapewnia to jednorodność wielkości owoców w danym opakowaniu:

a) w przypadku owoców, których wielkość określana jest wg średnicy, różnica pomiędzy średnicami poszczególnych owoców w tym samym opakowaniu musi być ograniczona do:

— 5 mm w przypadku owoców klasy »Ekstra« oraz owoców klasy I i II, zapakowanych w rzędach i warstwach. Jednakże dla jabłek odmian Bramley’s Seedling (tj. Bramley, Triomphe de Kiel) oraz Horneburger, różnica w średnicy może wynosić do 10 mm,

— 10 mm w przypadku owoców klasy I pakowanych luzem do opakowania lub do opakowań jednostkowych. Jednakże dla jabłek odmian Bramley’s Seedling (tj. Bramley, Triomphe de Kiel) oraz Horneburger, różnica w średnicy może wynosić do 20 mm;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 138 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L138 - 21 z 200828.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na Jersey (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1746) (1)

  • Dz. U. L138 - 12 z 200828.5.2008

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1656) (1)

  • Dz. U. L138 - 1 z 200828.5.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2008 z dnia 27 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.