Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1711)

Data ogłoszenia:2008-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 33

Strona 1 z 5
29.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1711) (2008/396/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja sprawdziła przekazane informacje oraz powiadomiła państwa członkowskie przed dniem 31 marca 2008 r. o wynikach tej weryfikacji oraz niezbędnych poprawkach.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 32,

(5)

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, muszą zostać rozliczone na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przekazanych przez państwa członkowskie wraz z wymaganymi informacjami. Rozliczenie obejmuje kompletność, dokładność i prawdziwość przekazanych ksiąg rachunkowych w świetle sprawozdań jednostek certyfikujących.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 w sprawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) (2) w roku budżetowym 2007 uwzględnia się wydatki poniesione przez państwa członkowskie od dnia 16 października 2006 r. do dnia 15 października 2007 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (WE) nr 885/2006 decyzja w sprawie rozliczenia rachunków, o której mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, ustala, nie naruszając późniejszych decyzji podjętych zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia, kwotę wydatków poniesionych w każdym państwie członkowskim w ciągu danego roku budżetowego, która jest uznawana za podlegającą wpisaniu w ciężar EFRG na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, oraz redukcje i zawieszenia płatności miesięcznych w danym roku budżetowym, łącznie z redukcjami, o których mowa w art. 9 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Zgodnie z art. 154 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) wynik decyzji w sprawie rozliczenia, czyli każda rozbieżność, która może pojawić się między sumą wydatków zaksięgowanych w księgach rachunkowych w roku budżetowym zgodnie z art. 151 ust. 1 i art. 152 tego rozporządzenia oraz sumą wydatków uwzględnioną przez Komisję w decyzji w sprawie rozliczenia, jest księgowana w pojedynczym artykule jako dodatkowy wydatek lub jako zmniejszenie wydatków.

(6)

(3)

Upłynęły przyznane państwom członkowskim terminy, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 (3) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania procedury rozliczenia rachunków EFGR, na przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 885/2006.

W świetle dokonanych weryfikacji roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Szczegóły dotyczące tych kwot zostały opisane w sprawozdaniu podsumowującym, które zostało przedstawione Komitetowi Funduszu łącznie z niniejszą decyzją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 57 z 200829.5.2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie planowanej na rok 2008 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L139 - 54 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Litwy i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1713)

 • Dz. U. L139 - 40 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1712)

 • Dz. U. L139 - 25 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1710)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i na Słowacji dotyczącego wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1709)

 • Dz. U. L139 - 18 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 16 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 314/2008 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 12 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L139 - 10 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające na importerów i producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L139 - 8 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 obowiązki w zakresie przeprowadzania badań i przedstawiania informacji na importerów i producentów określonych substancji uznanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne oraz ujętych w Europejskim spisie istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (1)

 • Dz. U. L139 - 7 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2007

 • Dz. U. L139 - 5 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 346/2008, w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

 • Dz. U. L139 - 3 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 1 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.