Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 346/2008, w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Data ogłoszenia:2008-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 5

29.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 463/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 346/2008, w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,


(3)

rozporządzenia od terminu zastosowania rozporządzenia (WE) nr 346/2008. W związku z powyższym, w odniesieniu do kodów produktów należy ustanowić zwrot nadpłaconych należności zgodnie z art. 236 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 (7).

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

(4)

Należy zatem sprostować rozporządzenie (WE) nr 1484/95 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 346/2008.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (3), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

W wyniku weryfikacji odkryto błąd w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 346/2008 (4), zmieniającym ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalające dodatkowe należności celne przywozowe w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj (5). Należy zatem sprostować przedmiotowy błąd.

Artykuł 1 Ceny reprezentatywne i zabezpieczenia stosowane w odniesieniu do niektórych produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 346/2008, zostają sprostowane zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Jeżeli ceny reprezentatywne i zabezpieczenia wynikające z niniejszego rozporządzenia są korzystniejsze dla importerów od cen i zabezpieczeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 346/2008, na wniosek zainteresowanego, urząd celny, który dokonał odprawy celnej, zwraca częściowo nadpłacone cło przywozowe w odniesieniu do produktów pochodzących z zainteresowanych krajów trzecich, dopuszczonych do swobodnego obrotu w okresie stosowania sprostowanych rozporządzeń. Wnioski o zwrot należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca po miesiącu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dołączając deklarację dopuszczenia do swobodnego obrotu dla rozpatrywanego przywozu.

(6) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (7) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).

(2)

Zważywszy że ceny reprezentatywne i ustalone zabezpieczenia wynikające ze sprostowania są korzystne dla importerów, należy ustanowić stosowanie niniejszego

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 2771/75 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 lipca 2008 r. (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, s. 49). 4) Dz.U. L 108 z 18.4.2008, s. 18. ( (5) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 448/2008 (Dz.U. L 134 z 23.5.2008, s. 15).

L 139/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2008

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 kwietnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK Cena reprezentatywna dla produktów objętych kodem CN 0207 14 10 i dla pochodzenia 01 otrzymuje brzmienie:

Cena reprezentatywna (w EUR/100 kg) Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3 (w EUR/100 kg)

„Kod CN

Wyszczególnienie

Pochodzenie (1)

0207 14 10

Kawałki bez kości z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

220,0

24

01

(1) Pochodzenie przywozu: 01 Brazylia 02 Argentyna 03 Chile”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 57 z 200829.5.2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie planowanej na rok 2008 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dz. U. L139 - 54 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Litwy i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1713)

 • Dz. U. L139 - 40 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1712)

 • Dz. U. L139 - 33 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1711)

 • Dz. U. L139 - 25 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1710)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i na Słowacji dotyczącego wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1709)

 • Dz. U. L139 - 18 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 16 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 314/2008 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 12 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L139 - 10 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające na importerów i producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L139 - 8 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 obowiązki w zakresie przeprowadzania badań i przedstawiania informacji na importerów i producentów określonych substancji uznanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne oraz ujętych w Europejskim spisie istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (1)

 • Dz. U. L139 - 7 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2007

 • Dz. U. L139 - 3 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 1 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.