Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 57

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie planowanej na rok 2008 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

Data ogłoszenia:2008-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 57

Strona 1 z 24
29.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/57

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie planowanej na rok 2008 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie (2008/399/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w swoich materiałach przedłożonych w związku z wiosennym szczytem Rady Europejskiej w 2006 roku.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99 ust. 2 i art. 128 ust. 4,

(3)

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając konkluzje i 14 marca 2008 r.,

Rady

Europejskiej

z

dnia

13

Podczas wiosennego szczytu w 2006 roku Rada Europejska przyjęła do wiadomości te dokumenty i określiła jako priorytetowe cztery obszary działań (badania i rozwój oraz innowacyjność, otoczenie biznesu, możliwości zatrudnienia oraz zintegrowana polityka energetyczna), a w odniesieniu do każdego z nich ustaliła niewielką liczbę szczegółowych działań i wezwała państwa członkowskie do ich zakończenia przed upływem 2007 roku.

(4)

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej obradującej wiosną 2006 roku państwa członkowskie przedstawiły swoje roczne sprawozdania z realizacji krajowych programów reform (sprawozdania z realizacji). Komisja zbadała przedłożone sprawozdania z realizacji i przedstawiła swoje wnioski w rocznym sprawozdaniu z postępów z 2007 roku.

(1)

W lipcu 2005 roku Rada przyjęła zalecenie w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (1) oraz decyzję w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2), które razem tworzą „Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Zachęcono państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu krajowych programów reform (KPR) kierowały się zintegrowanymi wytycznymi w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

(5)

(2)

Do października 2005 roku państwa członkowskie przedłożyły swoje krajowe programy reform; Komisja oceniła je, a sprawozdanie w tej sprawie zawarła

Na podstawie tej analizy w 2007 roku przedstawiono poszczególnym państwom członkowskim szereg zaleceń. Aby umożliwić spójną i zintegrowaną realizację strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zalecenia te zostały przyjęte w formie jednego instrumentu w zaleceniu Rady 2007/209/WE z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie planowanej na 2007 rok aktualizacji ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie (3). Podejście to odzwierciedla zintegrowaną strukturę KPR i sprawozdań z ich realizacji oraz pozwala zapewnić niezbędną spójność wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, o których mowa w art. 99 ust. 2, jak podkreślono w art. 128 ust. 2 Traktatu.

(1) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 28. (2) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21.

(3) Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 23.

L 139/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2008

(6)

Komisja przeanalizowała rozwiązania przyjęte przez państwa członkowskie w odpowiedzi na zalecenia i przedstawione w sprawozdaniach z realizacji z 2007 roku oraz zaprezentowała swoją analizę tych rozwiązań w sprawozdaniu strategicznym. Opierając się na tej analizie oraz uwzględniając fakt, że realizacja reform strukturalnych wymaga czasu, w niniejszym dokumencie zawarto propozycję utrzymania obecnych zaleceń bez większych zmian, w wersji nieznacznie zmodyfikowanej stosownie do postępów poczynionych od momentu ich przyjęcia wiosną 2007 roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 139 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 54 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Litwy i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1713)

 • Dz. U. L139 - 40 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1712)

 • Dz. U. L139 - 33 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1711)

 • Dz. U. L139 - 25 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1710)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200829.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i na Słowacji dotyczącego wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1709)

 • Dz. U. L139 - 18 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 16 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 314/2008 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 12 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L139 - 10 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające na importerów i producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L139 - 8 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 obowiązki w zakresie przeprowadzania badań i przedstawiania informacji na importerów i producentów określonych substancji uznanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne oraz ujętych w Europejskim spisie istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (1)

 • Dz. U. L139 - 7 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2007

 • Dz. U. L139 - 5 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 346/2008, w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

 • Dz. U. L139 - 3 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 1 z 200829.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.