Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6579)

Data ogłoszenia:2008-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 10

Strona 1 z 12
L 14/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6579) (2008/55/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

odsetka zakażonych Salmonellą gospodarstw hodujących świnie hodowlane w państwach członkowskich. Takie dane nie są dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania Salmonelli u świń hodowlanych przez odpowiedni okres czasu, aby uwzględnić ewentualną zmienność sezonową. Badanie to powinno się opierać na sprawozdaniu w sprawie Salmonelli. Sprawozdanie w sprawie Salmonelli zaleca również dodatkowe badanie w celu oszacowania częstości występowania Salmonelli wewnątrz gospodarstw. Takie badanie powinno być przeprowadzone przez pewną liczbę państw członkowskich reprezentujących różne położenie geograficzne we Wspólnocie. Zakażenia odpornym na metycylinę gronkowcem złocistym (Methicilin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA) od szeregu dziesięcioleci uważane są za poważne zagrożenie w szpitalach. MRSA jest odporny na większość powszechnie stosowanych antybiotyków i stanowi szczególne zagrożenie dla pacjentów o obniżonej odporności. Liczbę zgonów przypisywanych MRSA w Zjednoczonym Królestwie szacuje się na około 3 000 rocznie. Koszty leczenia w przeliczeniu na pacjenta wynoszą szacunkowo od 12 000 do 15 000 EUR. Dodatkowe koszty ponosi się w związku z programami zapewniania higieny i kontroli mającymi zapobiegać zakażeniom w szpitalach lub je ograniczać. Ostatnio w szeregu państw członkowskich wykryto wśród zwierząt produkcyjnych nowy szczep MRSA (ST398). W szczególności świnie uznano za istotne źródło zakażeń poprzez bezpośredni kontakt dla hodowców lub ich rodzin. Zakażenia wywołane nowym szczepem mogą również pojawić się w szpitalach, jak to już miało uprzednio miejsce w szeregu państw członkowskich w przypadku MRSA. W celu podniesienia świadomości oraz oszacowania, czy należy podjąć środki zmierzające do wykrywania i kontroli MRSA, aby ograniczyć jego występowanie oraz zagrożenie, które stanowi on dla zdrowia publicznego, potrzebne są porównywalne dane dotyczące odsetka zakażonych szczepem MRSA (ST398) gospodarstw hodujących świnie hodowlane w państwach członkowskich. Takie dane nie są dostępne i dlatego należy przeprowadzić specjalne badanie w celu monitorowania występowania MRSA u świń hodowlanych przez odpowiedni okres czasu, aby uwzględnić ewentualną zmienność sezonową.

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki techniczne i naukowe. Przewiduje ona, że Wspólnota wprowadza środki techniczne i naukowe niezbędne do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii lub pomaga państwom członkowskim w tym zadaniu. Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2) oraz załącznika I do tego rozporządzenia należy ustanowić cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania Salmonelli w stadach świń hodowlanych. Grupa zadaniowa ds. gromadzenia danych o chorobach odzwierzęcych Europejskiego Urzędu ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 26 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: benthiavalicarb, proquinazid i tiosiarczan srebra (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9) (1)

 • Dz. U. L14 - 8 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6532)

 • Dz. U. L14 - 5 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6531)

 • Dz. U. L14 - 3 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L14 - 1 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.