Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: benthiavalicarb, proquinazid i tiosiarczan srebra (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 26

L 14/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 stycznia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: benthiavalicarb, proquinazid i tiosiarczan srebra (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/56/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

danych i informacji określone i załączniku III do tej dyrektywy.


w

załączniku

II

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, w celu umożliwienia jej szczegółowego zbadania i stworzenia państwom członkowskim możliwości przyznawania tymczasowych zezwoleń, na okresy do trzech lat, w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających przedmiotowe substancje czynne, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnych i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w kwietniu 2002 r. władze Belgii otrzymały od firmy Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd. wniosek o włączenie substancji czynnej benthiavalicarb do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/35/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(6)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG poddano ocenie wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniu 10 maja 2004 r. (benthiavalicarb), w dniu 9 czerwca 2006 r. (proquinazid) oraz w dniu 9 listopada 2005 r. (tiosiarczan srebra).

(2)

W styczniu 2004 r. władze Zjednoczonego Królestwa otrzymały od firmy DuPont (UK) Ltd. wniosek dotyczący proquinazidu. W decyzji Komisji 2004/686/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców uznano za niezbędne zwrócenie się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócenie się do państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie swojej oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w ramach czasowych przewidzianych w dyrektywie 91/414/EWG.

(3)

W styczniu 2003 r. władze Niderlandów otrzymały od firmy Enhold B.V. wniosek dotyczący tiosiarczanu srebra. W decyzji Komisji 2003/850/WE (4) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące

(7)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/76/WE (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 100). (2) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 52. (3) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 21. (4) Dz.U. L 322 z 9.12.2003, s. 28.

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, należy stworzyć państwom członkowskim możliwość przedłużenia tymczasowych zezwoleń przyznanych dla środków ochrony roślin zawierających przedmiotowe substancje czynne na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumentacji. Należy oczekiwać, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie możliwego włączenia benthiavalicarbu, proquinazidu i tiosiarczanu srebra do załącznika I, zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

17.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/27

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2008 r.

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benthiavalicarb, proquinazid lub tiosiarczan srebra na okres nieprzekraczający 24 miesięcy, licząc od daty przyjęcia niniejszej decyzji. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 10 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6579)

 • Dz. U. L14 - 8 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6532)

 • Dz. U. L14 - 5 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6531)

 • Dz. U. L14 - 3 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L14 - 1 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.