Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6531)

Data ogłoszenia:2008-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 5

17.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6531)


(Jedynie teksty w języku francuskim, niemieckim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2008/53/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

podjąć decyzję w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez niemiecką agencję płatniczą „Bayern-Umwelt”, włoską agencję płatniczą „AGEA”, luksemburską agencję płatniczą „Ministère de l’Agriculture” oraz portugalską agencję płatniczą „IFADAP”.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

(3)

Rozliczając rachunki odnośnych agencji płatniczych, Komisja musi uwzględnić kwoty już potrącone odnośnym państwom członkowskim na podstawie decyzji 2006/322/WE.

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla późniejszych decyzji Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

(1)

Decyzjami Komisji 2006/322/WE (2) oraz 2007/326/WE (3) rozliczono za rok budżetowy 2005 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt”, włoskiej agencji płatniczej „AGEA”, luksemburskiej agencji płatniczej „Ministère de l’Agriculture” i portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP”.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

W świetle otrzymanych dodatkowych informacji oraz wyników kontroli dodatkowej Komisja jest już w stanie

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 118 z 3.5.2006, str. 20. (3) Dz.U. L 122 z 11.5.2007, str. 47.

Niniejszym dokonuje się rozliczenia za rok budżetowy 2005 rachunków niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt”, włoskiej agencji płatniczej „AGEA”, luksemburskiej agencji płatniczej „Ministère de l’Agriculture” i portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP” dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

L 14/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2008

Kwoty podlegające zwrotowi lub płatne na rzecz odnośnych państw członkowskich z tytułu niniejszej decyzji określone są w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga oraz do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

17.1.2008

ZAŁĄCZNIK Rozliczenie rachunków agencji płatniczych – rok budżetowy 2005 Kwota podlegajaca zwrotowi lub płatna na rzecz państwa członkowskiego

PL

2005 – Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są Suma a + b Redukcje i odroczenia w całym roku budżetowym Kwota zwrócona (–) lub zapłacona na Kwota podlegajaca Zaliczki wypłacone zwrotowi (–) lub płatna rzecz (+) państwa państwom Suma z uwzględnieniem członkowskiego na członkowskim w roku na rzecz (+) państwa redukcji i odroczeń podstawie decyzji członkowskiego budżetowym 2006/322/WE

PC

rozliczone

wyłączone

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej c=a+b d e=c+d f g=e–f h

= suma wydatków w deklaracjach miesięcznych

Kwota podlegąjaca zwrotowi (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego na podstawie niniejszej decyzji (*) i=g–h

a

b

DE IT LU PT

EUR EUR EUR EUR

6 502 786 142,19 5 526 562 860,73 45 072 490,21 892 483 113,11

0,00 0,00 0,00 0,00

6 502 786 142,19 5 526 562 860,73 45 072 490,21 892 483 113,11

– 189 199,45 – 12 280 400,87 – 103 737,13 – 521 198,20 6 502 596 942,74 5 514 282 459,86 44 968 753,08 891 961 914,91 6 503 133 482,71 5 499 732 003,37 44 968 753,08 891 857 592,63

– 536 539,97 14 550 456,49 0,00 104 322,28

– 536 539,97 – 2 968 785,68 0,00 396 402,59

0,00 17 519 242,17 0,00 – 292 080,31

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 14/7

(*) Stosowany kurs wymiany walut: art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Nomenklatura 2008: 05070106 1) Dla ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi od lub płatnej na rzecz państwa członkowskiego bierze się pod uwagę kwotę będącą sumą rozliczonej rocznej deklaracji wydatków (kolumna a). 2) Redukcje i odroczenia oznaczają redukcje i odroczenia uwzględnione w systemie zaliczek, do których są dodane w szczególności korekty związane z przekroczeniem terminów płatności w sierpniu, wrześniu i październiku 2005 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 26 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: benthiavalicarb, proquinazid i tiosiarczan srebra (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9) (1)

 • Dz. U. L14 - 10 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6579)

 • Dz. U. L14 - 8 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6532)

 • Dz. U. L14 - 3 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L14 - 1 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.