Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6532)

Data ogłoszenia:2008-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 8

L 14/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Luksemburgu dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6532)

(Jedynie teksty w języku francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim są autentyczne)


(2008/54/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla późniejszych decyzji Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym dokonuje się rozliczenia za rok budżetowy 2004 rachunków niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt”, hiszpańskiej agencji płatniczej „Madrid”, francuskiej agencji płatniczej „SDE”, włoskiej agencji płatniczej „AGEA” oraz luksemburskiej agencji płatniczej „Ministère de l’Agriculture” dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Kwoty do pobrania od państw członkowskich, których to dotyczy, lub do wypłacenia im z tytułu niniejszej decyzji, określone są w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Decyzją Komisji 2005/385/WE (2) rozliczono za rok budżetowy 2004 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckiej agencji płatniczej „BayernUmwelt”, hiszpańskiej agencji płatniczej „Madrid”, francuskiej agencji płatniczej „SDE”, włoskiej agencji płatniczej „AGEA” oraz luksemburskiej agencji płatniczej „Ministère de l’Agriculture”. W świetle otrzymanych dodatkowych informacji oraz wyników kontroli dodatkowej Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez niemiecką agencję płatniczą „Bayern-Umwelt”, hiszpańską agencję płatniczą „Madrid”, francuską agencję płatniczą „SDE”, włoską agencję płatniczą „AGEA” oraz luksemburską agencję płatniczą „Ministère de l’Agriculture”. Rozliczając rachunki odnośnych agencji płatniczych, Komisja musi uwzględnić kwoty już potrącone odnośnym państwom członkowskim na podstawie decyzji 2005/385/WE.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 22.

17.1.2008

ZAŁĄCZNIK Rozliczenie rachunków agencji płatniczych – rok budżetowy 2004 Kwota podlegajaca zwrotowi lub płatna na rzecz państwa członkowskiego

PL

2004 – Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są Suma a + b Redukcje i odroczenia w całym roku budżetowym Suma z uwzględnieniem redukcji i odroczeń Zaliczki wypłacone państwom członkowskim w roku budżetowym Kwota podlegajaca zwrotowi (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego Kwota zwrócona (–) lub zapłacona na rzecz (+) państwa członkowskiego na podstawie decyzji 2005/385/WE

PC

rozliczone

wyłączone

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej c=a+b d e=c+d f g=e–f h

= suma wydatków w deklaracjach miesięcznych

Kwota podlegąjaca zwrotowi (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego na podstawie niniejszej decyzji (*)

a

b

i=g–h

DE ES FR IT LU

EUR EUR EUR EUR EUR

6 033 994 816,76 6 326 401 680,03 9 397 813 553,39 5 031 080 111,47 37 803 193,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 033 994 816,76 6 326 401 680,03 9 397 813 553,39 5 031 080 111,47 37 803 193,51

– 150 191,69 – 7 926 338,98 – 9 219 078,83 – 48 452 006,98 – 42 350,66 6 033 844 625,07 6 318 475 341,05 9 388 594 474,56 4 982 628 104,49 37 760 842,85 6 033 635 575,97 6 319 215 724,26 9 389 117 043,59 5 022 642 872,80 37 760 842,85 209 049,10 – 740 383,21 – 522 569,03 – 40 014 768,31 0,00

209 049,10 – 668 745,42 – 511 509,03 – 41 461 955,76 0,00

0,00 – 71 637,79 – 11 060,00 1 447 187,45 0,00

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 14/9

(*) Stosowany kurs wymiany walut: art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Nomenklatura 2008: 05070106 1) Dla ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi od lub płatnej na rzecz państwa członkowskiego bierze się pod uwagę kwotę będącą sumą rozliczonej rocznej deklaracji wydatków (kolumna a). 2) Redukcje i odroczenia oznaczają redukcje i odroczenia uwzględnione w systemie zaliczek, do których są dodane w szczególności korekty związane z przekroczeniem terminów płatności w sierpniu, wrześniu i październiku 2004 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 14 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 26 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: benthiavalicarb, proquinazid i tiosiarczan srebra (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9) (1)

 • Dz. U. L14 - 10 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6579)

 • Dz. U. L14 - 5 z 200817.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6531)

 • Dz. U. L14 - 3 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L14 - 1 z 200817.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.