Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania określonego regionu administracyjnego we Włoszech za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła oraz uznania określonych regionów administracyjnych w Polsce za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1876) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 16

Strona 1 z 2
L 141/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania określonego regionu administracyjnego we Włoszech za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła oraz uznania określonych regionów administracyjnych w Polsce za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1876)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/404/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do wszystkich prowincji regionu Wenecja Euganejska w celu uznania tego regionu Włoch za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4 i załącznik D część I ppkt E,

(4)

W następstwie oceny tej dokumentacji, wskazany region Włoch powinien zostać uznany za region państwa członkowskiego oficjalnie wolny od gruźlicy bydła.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwo członkowskie lub jego część mogą zostać uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem wypełnienia niektórych warunków określonych w tej dyrektywie.

(6)

Polska przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie odpowiednich warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do dwóch regionów administracyjnych (powiatów) w ramach nadrzędnej jednostki administracyjnej (województwa) małopolskiego, w celu uznania tych regionów za regiony Polski oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(2)

W decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2) określono wykazy regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła.

W następstwie oceny tej dokumentacji, przedmiotowe regiony (powiaty) w Polsce powinny zostać uznane za regiony tego państwa członkowskiego oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(7)

Należy zatem 2003/467/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/234/WE (Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 58).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

31.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/17

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 141/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2008

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany: (1) W załączniku I rozdział 2 otrzymuje następujące brzmienie: „ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Emilia-Romania, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, — region Marche: prowincja Ascoli Piceno, — region Piemont: prowincje Novara, Verbania, Vercelli, — region Toskania: prowincje Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena, — region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trento, — region Wenecja Euganejska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 22 z 200831.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006) (Sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L141 - 20 z 200831.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: 2-nitrotoluen i 2,4-dinitrotoluen (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2233) (1)

 • Dz. U. L141 - 13 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L141 - 11 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008 z dnia 30 maja 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ChNP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG), Chodské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L141 - 5 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 (1)

 • Dz. U. L141 - 3 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 1 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 480/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.