Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 20

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: 2-nitrotoluen i 2,4-dinitrotoluen (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2233) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 20

L 141/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2008

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: 2-nitrotoluen i 2,4-dinitrotoluen (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2233)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/405/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 (3) oraz zaproponowało strategię ograniczenia ryzyka.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

(3)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), który wydał opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych przez sprawozdawcę. Opinie te zostały opublikowane na stronie internetowej tego komitetu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2364/2000 z dnia 25 października 2000 r. dotyczącym czwartego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 793/93 (2):

Wyniki oceny ryzyka i dalsze rezultaty strategii ograniczania ryzyka są przedstawione w odpowiednim komunikacie Komisji (4).

(5)

Na podstawie powyższej oceny należy zalecić podjęcie pewnych środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do niektórych substancji. W odniesieniu do substancji, które nie są wymienione, brak jest zaleceń dla adresatów niniejszego zalecenia.

— 2-nitrotoluen,

(6)

— 2,4-dinitrotoluen.

(2)

Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca na mocy powyższych rozporządzeń zakończyło działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia

Zalecane dla pracowników środki mające na celu zmniejszenie ryzyka należy rozważyć w ramach ustawodawstwa o ochronie pracowników, uznawanego za stanowiące odpowiednie ramy dla ograniczenia ryzyka stwarzanego przez omawiane substancje w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

(7)

(1) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 273 z 26.10.2000, s. 5.

Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

(3) Dz.U. L 161 z 29.6.1994, s. 3. (4) Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 4.

31.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/21

NINIEJSZYM ZALECA: SEKCJA 1 2,4-DINITROTOLUEN

3) Lokalne emisje 2,4-DNT do środowiska wodnego i do atmosfery podlegają w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska.

(NR CAS 121-14-2; NR EINECS 204-450-0) Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla środowiska (1, 2, 3) 1) Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich powinny w pozwoleniach wydawanych na mocy dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) określać warunki, dopuszczalne wartości emisji lub równoważne parametry bądź środki techniczne w odniesieniu do 2,4-dinitrotoluenu w celu zagwarantowania, że dane instalacje zaczną działać zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (zwanymi dalej „BAT”), z uwzględnieniem technicznych właściwości odnośnych instalacji, ich geograficznego położenia i lokalnych warunków środowiska. 2) Państwa członkowskie powinny ściśle monitorować wdrażanie BAT w odniesieniu do 2,4-dinitrotoluenu oraz w ramach wymiany informacji dotyczących BAT informować Komisję o wszelkich istotnych zmianach.

SEKCJA 2 ADRESACI

4) Niniejsze zalecenie skierowane jest do wszystkich sektorów, w których dokonuje się przywozu powyższych substancji, produkuje się je, transportuje, przechowuje, przetwarza na preparaty lub przetwarza w inny sposób, stosuje, usuwa lub odzyskuje oraz do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 22 z 200831.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006) (Sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L141 - 16 z 200831.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania określonego regionu administracyjnego we Włoszech za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła oraz uznania określonych regionów administracyjnych w Polsce za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1876) (1)

 • Dz. U. L141 - 13 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L141 - 11 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008 z dnia 30 maja 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ChNP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG), Chodské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L141 - 5 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 (1)

 • Dz. U. L141 - 3 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 1 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 480/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.