Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 (1)

Data ogłoszenia:2008-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 5

Strona 1 z 5
31.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (oprogramowanie „EATMN”).


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno obejmować operacji wojskowych i szkoleń, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe) (3). Dlatego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 powinien zostać odpowiednio zmieniony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 550/2004 Komisja zobowiązana jest określić i przyjąć odpowiednie przepisy dotyczące wymagań Eurocontrol w zakresie przepisów bezpieczeństwa („ESARR”), uwzględniając obowiązujące prawodawstwo wspólnotowe. ESARR 6, zatytułowany „Oprogramowanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym”, określa zestaw prawnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, których celem jest wdrożenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymagania dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (2) stanowi w motywie 12 ostatnie zdanie, że „odnośne przepisy ESARR 1 dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz ESARR 6 dotyczące oprogramowania w systemach zarządzania ruchem lotniczym powinny być zidentyfikowane i przyjęte w drodze odrębnych aktów Wspólnoty”. Załącznik II do rozporządzenia (WE) 2096/2005 wymaga od instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również wymagań bezpieczeństwa w zakresie oceny i ograniczania ryzyka w odniesieniu do zmian. W ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz w ramach procesu oceny i ograniczania ryzyka w odniesieniu do zmian instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego powinny określić i wdrożyć system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania, dotyczący konkretnie kwestii związanych z oprogramowaniem. Zasadniczym celem w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, jaki należy spełnić w odniesieniu do systemów funkcjonalnych obejmujących oprogramowanie, jest zapewnienie ograniczenia do akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z wykorzystaniem oprogramowania

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące określenia i wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego (ATS), podmioty zarządzające przepływem ruchu lotniczego (ATFM) oraz zarządzające przestrzenią powietrzną (ASM) dla ogólnego ruchu lotniczego, a także dostawców służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS). Ustala ono i przyjmuje obowiązkowe przepisy dotyczące wymagań Eurocontrol w zakresie przepisów bezpieczeństwa – ESARR 6 – zatytułowanego „Oprogramowanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym”, wydanego dnia 6 listopada 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 141 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 22 z 200831.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (  Dz.U. L 396 z 30.12.2006) (Sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 • Dz. U. L141 - 20 z 200831.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: 2-nitrotoluen i 2,4-dinitrotoluen (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2233) (1)

 • Dz. U. L141 - 16 z 200831.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania określonego regionu administracyjnego we Włoszech za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła oraz uznania określonych regionów administracyjnych w Polsce za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1876) (1)

 • Dz. U. L141 - 13 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L141 - 11 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008 z dnia 30 maja 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ChNP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (ChOG), Chodské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L141 - 3 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 1 z 200831.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 480/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.