Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 13

Strona 1 z 17
3.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 488/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wicieli kraju wywozu oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu postępowania antydumpingowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

(5)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) A. PROCEDURA

Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków zainteresowanym chińskim producentom eksportującym oraz przedstawicielom ChRL. Ośmiu eksportujących producentów, łącznie z grupami przedsiębiorstw powiązanych, złożyło wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego lub o IT, jeżeli w toku dochodzenia zostanie ustalone, że nie spełniają one kryteriów wymaganych do przyznania MET.

1. Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 23 lipca 2007 r. Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego w imieniu wspólnotowych producentów reprezentujących znaczną część (w tym przypadku ponad 25 %) całkowitej produkcji kwasu cytrynowego we Wspólnocie złożyła skargę dotyczącą przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Ze względu na znaczną liczbę producentów eksportujących oraz importerów objętych postępowaniem zawiadomienie o wszczęciu przeglądu przewidywało kontrolę wyrywkową, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(7)

(2)

Skarga zawierała dowód potwierdzający dumping wspomnianego produktu i powstałą w związku z nim istotną szkodę, którą uznano za w wystarczającym stopniu uzasadniającą wszczęcie postępowania.

(8)

W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji co do konieczności kontroli wyrywkowej, a w przypadku uznania takiej kontroli za konieczną – wybrania próby, producenci eksportujący, importerzy i przedstawiciele działający w ich imieniu zostali poproszeni o zgłoszenie się i dostarczenie, zgodnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, podstawowych informacji dotyczących ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem w terminie 15 dni od daty opublikowania wspomnianego zawiadomienia.

(3)

Postępowanie wszczęto dnia 4 września 2007 r., publikując zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

2. Strony zainteresowane postępowaniem

(4)

Komisja oficjalnie powiadomiła producentów eksportujących, importerów, zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, stowarzyszenia konsumentów, przedsta-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. C 205 z 4.9.2007, s. 14.

W odniesieniu do producentów eksportujących, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, dokonano doboru próby, przyjmując za kryterium największą reprezentatywną wielkość wywozu kwasu cytrynowego do Wspólnoty, która może zostać objęta dochodzeniem w dostępnym czasie. Na podstawie otrzymanych od producentów eksportujących informacji dokonano doboru próby składającej się z czterech przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw powiązanych („przedsiębiorstwa objęte próbą”), mających największą wielkość wywozu do Wspólnoty. Pod względem wielkości wywozu cztery przedsiębiorstwa objętę próbą stanowią 79 % całości wywozu kwasu cytrynowego z ChRL do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony zapytano o zgodę na kontrole i nie wniosły one sprzeciwu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 49 z 20083.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów w zakresie kontroli pozostałości, przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2297) (1)

 • Dz. U. L143 - 31 z 20083.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 51/06 (ex N 748/06) przyznanej przez Polskę na rzecz Arcelor Huta Warszawa (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6077) (1)

 • Dz. U. L143 - 30 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 806/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L143 - 12 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Casatella Trevigiana (ChNP))

 • Dz. U. L143 - 10 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L143 - 1 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.