Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów w zakresie kontroli pozostałości, przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2297) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 49

Strona 1 z 3
3.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów w zakresie kontroli pozostałości, przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2297)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/407/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty oraz art. 29 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pozostałości w odniesieniu do produktów akwakultury. Ocena tego planu oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące kontroli pozostałości w tym kraju trzecim w odniesieniu do produktów akwakultury. W związku z tym produkty akwakultury powinny zostać ujęte w wykazie zawartym w załączniku do tej decyzji w odniesieniu do Kostaryki.

(5)

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE ujęcie danego kraju i zachowanie go w wykazach krajów trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez kraj trzeci, którego to dotyczy, planu określającego oferowane przezeń gwarancje w odniesieniu do monitorowania (kontroli) grup pozostałości i substancji, o których mowa w tej dyrektywie. W decyzji Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (2) wymieniono te kraje trzecie, które przedłożyły plan w zakresie kontroli pozostałości, określający gwarancje oferowane przez nie zgodnie z wymogami tej dyrektywy. Nowa Kaledonia i Tanzania przedstawiły Komisji plany w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego obecnie niewymienionych w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące kontroli pozostałości w tych krajach trzecich w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Odnośne zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego powinny zatem zostać ujęte w wykazie zawartym w załączniku do wspomnianej decyzji w odniesieniu do tych krajów trzecich. Kostaryka, obecnie nieujęta w wykazie w załączniku do decyzji 2004/432/WE, przedstawiła Komisji plan kontroli

(8)

(2)

Republika Południowej Afryki została skreślona z załącznika do decyzji 2004/432/WE, zmienionej decyzją Komisji 2008/105/WE (3), w odniesieniu do niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Jednak w wyniku przedstawienia wystarczających gwarancji pozycje dotyczące Republiki Południowej Afryki, odnoszące się do zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, w tym strusi, zostały zachowane. Wymienione państwo trzecie wykazało, że plan kontroli pozostałości na lata 2007/2008 jest realizowany w odniesieniu do strusi, natomiast ponownie nie dostarczyło dowodów na realizację planu w odniesieniu do zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka innych niż strusie. W związku z tym wpisy dotyczące odnośnych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego powinny zostać skreślone z wykazu zawartego w załączniku do tej decyzji w odniesieniu do Republiki Południowej Afryki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 143 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 31 z 20083.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 51/06 (ex N 748/06) przyznanej przez Polskę na rzecz Arcelor Huta Warszawa (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6077) (1)

 • Dz. U. L143 - 30 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 806/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L143 - 13 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L143 - 12 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Casatella Trevigiana (ChNP))

 • Dz. U. L143 - 10 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L143 - 1 z 20083.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.