Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 14

Strona 1 z 16
L 144/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 492/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

teresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7,

(4)

Skarżący, producenci eksportujący, importerzy, stowarzyszenia dostawców oraz użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała, że ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL i importerów we Wspólnocie może zastosować w niniejszym dochodzeniu kontrolę wyrywkową. Jednak z uwagi na mniejszą od spodziewanej liczbę producentów eksportujących w ChRL oraz importerów we Wspólnocie, którzy wyrazili chęć współpracy, zdecydowano, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

Dnia 5 września 2007 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(6)

Aby umożliwić producentom eksportującym w ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała znanym zainteresowanym producentom eksportującym oraz władzom ChRL formularze wniosków.

(2)

Postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej dnia 23 lipca 2007 r. przez Ajinomoto Foods Europe S.A.S., przedsiębiorstwo reprezentujące 100 % całkowitej wspólnotowej produkcji glutaminianu sodu. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu oraz istotnej szkody poniesionej przez jedynego producenta wspólnotowego w jego wyniku, co zostało uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

(7)

Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mianowicie do jedynego producenta wspólnotowego, 22 importerów i 27 użytkowników produktu objętego postępowaniem oraz do dwóch dostawców surowców.

1.2. Strony zainteresowane postępowaniem

(3)

O wszczęciu postępowania Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżącego, producentów eksportujących, importerów, dostawców oraz użytkowników, co do których wiadomo, że są zainteresowani, a także przedstawicieli krajów, których dotyczy wszczęcie postępowania. Zain-

(8)

Otrzymano odpowiedzi od skarżącego producenta wspólnotowego, trzech niepowiązanych importerów, czterech użytkowników i dwóch dostawców.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. C 206 z 5.9.2007, s. 20.

(9)

Co się tyczy kraju objętego postępowaniem, Komisja otrzymała odpowiedzi od trzech producentów eksportujących w ChRL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 82 z 20084.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L144 - 77 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3400–3800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1873) (1)

 • Dz. U. L144 - 69 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1639)

 • Dz. U. L144 - 55 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1403) (1)

 • Dz. U. L144 - 37 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/A/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz ThyssenKrupp, Cementir oraz Nuova Terni Industrie Chimiche (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5400) (1)

 • Dz. U. L144 - 35 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach terytorialnych WE i w wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L144 - 33 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI; w wodach WE obszaru Vb; w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L144 - 31 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L144 - 3 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L144 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.