Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 3

Strona 1 z 10
4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 98 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wiąże się to ze zwiększeniem poziomu produkcji skrobi z tych dwóch zbóż. Przyznanie wymienionej refundacji ma na celu umożliwienie odnośnym zakładom wykorzystującym skrobię dostępu do niej oraz do niektórych produktów pochodnych po niższej cenie, niż wynikałoby to z zasad wspólnej organizacji rynku odnośnych produktów.

(4)

Na mocy art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 konieczne jest przyjęcie szczegółowych zasad przyznawania refundacji produkcyjnych, w tym warunków kontroli i płatności, tak by we wszystkich państwach członkowskich stosowano te same zasady.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (2) zostanie uchylone z dniem 1 lipca 2008 r. na mocy art. 201 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż (3) zostało kilkakrotnie istotnie zmienione. W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 jako rozporządzenia o wspólnej jednolitej organizacji rynku należy odpowiednio dostosować rozporządzenie (EWG) nr 1722/93. Dla celów przejrzystości rozporządzenie to powinno zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem. Biorąc pod uwagę warunki panujące na rynku skrobi, a w szczególności konieczność zachowania konkurencyjności jej cen w porównaniu z cenami skrobi produkowanej w krajach trzecich i przywożonej jako towar, w odniesieniu do którego ustalenia dotyczące przywozu nie zapewniają wystarczającej ochrony producentom Wspólnoty, art. 96 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje przyznawanie refundacji produkcyjnej dla skrobi uzyskanej z kukurydzy, pszenicy lub ziemniaków oraz dla pewnych produktów pochodnych używanych do wyrobu niektórych produktów, których wykaz sporządza Komisja, lub, w przypadku braku znaczącej produkcji krajowej innych zbóż do produkcji skrobi, pewnych ilości skrobi uzyskanej w każdym roku gospodarczym w Finlandii i Szwecji z jęczmienia i owsa, o ile nie

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 przewiduje sporządzanie wykazu produktów, w odniesieniu do których stosowanie skrobi do ich wytworzenia upoważnia do refundacji. Dla zapewnienia skuteczności środków kontroli należy ustanowić przepisy przewidujące wcześniejsze zatwierdzanie beneficjentów refundacji przez państwo członkowskie, na którego terytorium są wytwarzane określone wyżej produkty.

(2)

(6)

(7)

(3)

Należy określić sposób określania refundacji produkcyjnych i częstotliwość ich ustalania. Obecnie najbardziej zadowalająca jest metoda przyjmująca za podstawę różnicę między ceną rynkową zbóż i ceną stosowaną do obliczania należności przywozowej. Aby zapewnić stabilność, refundacja produkcyjna powinna być z zasady ustalana co miesiąc, a ceny zbóż – w celu sprawdzenia, czy refundacja produkcyjna ma właściwą wysokość – na rynkach światowych oraz najbardziej reprezentatywnych rynkach Wspólnoty powinny być monitorowane. Należy wyjaśnić, które rynki Wspólnoty mają być monitorowane; monitoring ten należy ograniczyć do kukurydzy. Jako że uwzględnianie cen pozostałych zbóż nie miało w przeszłości żadnego praktycznego wpływu na obliczanie kwoty refundacji, odniesienie do innych zbóż nie powinno być konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 82 z 20084.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L144 - 77 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3400–3800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1873) (1)

 • Dz. U. L144 - 69 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1639)

 • Dz. U. L144 - 55 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1403) (1)

 • Dz. U. L144 - 37 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/A/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz ThyssenKrupp, Cementir oraz Nuova Terni Industrie Chimiche (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5400) (1)

 • Dz. U. L144 - 35 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach terytorialnych WE i w wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L144 - 33 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI; w wodach WE obszaru Vb; w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L144 - 31 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L144 - 14 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.