Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1639)

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 69

Strona 1 z 4
4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/69

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1639)

(Jedynie teksty w językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2008/410/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tych celów w 2008 r., nie może przekraczać średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu, który producent lub importer wprowadził do obrotu lub zastosował do własnego użytku do celów QPS w latach 1996, 1997 i 1998.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 7,

(4)

Artykuł 4 ust. 4 ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 w przypadku, gdy bromek metylu jest przywieziony w celu jego zniszczenia lub do stosowania jako substrat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Limity ilościowe związane z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie substancji kontrolowanych określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 oraz w załączniku III do tego rozporządzenia.

Artykuł 4 ust. 3 ppkt (i) lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 ustala całkowity obliczony poziom wodorochlorofluorowęglowodorów, które producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do celów własnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

(2)

Artykuł 4 ust. 2 ppkt (i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazuje każdemu producentowi i importerowi wprowadzania do obrotu bromku metylu oraz stosowania go do celów własnych po dniu 31 grudnia 2004 r. Artykuł 4 ust. 4 ppkt (i) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od tego zakazu w przypadku, gdy bromek metylu jest używany do celów zamówień objętych zezwoleniami w odniesieniu do zastosowań krytycznych przez użytkowników określonych w art. 3 ust. 2 ppkt (ii) tego rozporządzenia. Ilość bromku metylu objęta zezwoleniem w odniesieniu do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie opublikowana w osobnej decyzji Komisji.

(6)

Komisja opublikowała zawiadomienie skierowane do wspólnotowych importerów substancji kontrolowanych, zubożających warstwę ozonową (2), i otrzymała od nich deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2008 r.

(7)

W przypadku wodorochlorofluorowęglowodorów przyznanie kontyngentów producentom i importerom jest zgodnie z przepisami decyzji Komisji 2007/195/WE z dnia 27 marca 2007 r. określającej mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(3)

Artykuł 4 ust. 2 ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 ppkt (i) lit. d) w przypadku, gdy bromek metylu jest przywieziony lub wyprodukowany do celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką (QPS). Ilość bromku metylu, która może być przywożona i produkowana do

(8)

Celem zapewnienia wykorzystania przez podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa przyznanych kontyngentów przywozowych we właściwym czasie i aby tym samym zapewnić niezbędną ciągłość ich działalności, decyzja ta powinna mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r.

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, s. 35).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 82 z 20084.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L144 - 77 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3400–3800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1873) (1)

 • Dz. U. L144 - 55 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1403) (1)

 • Dz. U. L144 - 37 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/A/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz ThyssenKrupp, Cementir oraz Nuova Terni Industrie Chimiche (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5400) (1)

 • Dz. U. L144 - 35 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach terytorialnych WE i w wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L144 - 33 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI; w wodach WE obszaru Vb; w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L144 - 31 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L144 - 14 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 3 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L144 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.