Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3400–3800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1873) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 77

Strona 1 z 4
4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/77

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1873)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/411/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

równoważnych usług w każdym innym państwie członkowskim.

(4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE w dniu 4 stycznia 2006 r. Komisja udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „CEPT”) mandatu w zakresie określenia warunków związanych z udostępnieniem w UE zharmonizowanych zakresów częstotliwości radiowych na potrzeby zastosowań bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego (Broadband Wireless Access – BWA). W przedłożonym na podstawie tego mandatu sprawozdaniu dotyczącym BWA (sprawozdanie CEPT nr 15) CEPT stwierdziła, że realizacja sieci stacjonarnych, nomadycznych i komórkowych jest technicznie wykonalna w zakresie częstotliwości 3 400–3 800 MHz, na warunkach technicznych przedstawionych przez Komitet ds. Łączności Elektronicznej w decyzji ECC/DEC/(07)02 i zaleceniu ECC/REC/(04)05. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynkowe na wprowadzenie naziemnych usług łączności elektronicznej zapewniających dostęp szerokopasmowy w tym zakresie, wyniki uzyskane w ramach mandatu udzielonego CEPT powinny zostać zastosowane we Wspólnocie i niezwłocznie wdrożone w państwach członkowskich. W obliczu istniejących obecnie pomiędzy poszczególnymi krajami różnic pod względem wykorzystania podzakresów 3 400–3 600 MHz oraz 3 600–3 800 MHz, a także pod względem zapotrzebowania na nie, należy określić różne terminy wyznaczenia i udostępnienia tych dwóch podzakresów. Wyznaczenie i udostępnienie zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz zgodnie z wynikami mandatu dotyczącego BWA następuje przy uwzględnieniu faktu, że w zakresie tym istnieją już inne zastosowania, i nie wyklucza wykorzystania tego zakresu w przyszłości przez inne systemy i usługi, na potrzeby których zakres ten jest przeznaczony zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym ITU (wyznaczenie na zasadzie niewyłącznej). Sprawozdanie nr 100 Komitetu ds. Łączności Elektronicznej zawiera właściwe kryteria dotyczące współużytkowania częstotliwości, umożliwiające współistnienie z innymi systemami i usługami w tych samych lub sąsiednich zakresach częstotliwości. W sprawozdaniu tym potwierdzono między innymi, że współużytkowanie częstotliwości wraz z usługami satelitarnymi jest często możliwe przy uwzględnieniu zakresu ich rozpowszechnienia w Europie, wymogów geograficznego rozdzielenia oraz indywidualnej analizy faktycznej topografii terenu.

a także mając na uwadze, co następuje: W swoim komunikacie „Ułatwienie dostępu do widma radiowego na potrzeby usług bezprzewodowej łączności elektronicznej poprzez zwiększenie elastyczności” (2), który dotyczył między innymi zakresu 3 400–3 800 MHz, Komisja opowiedziała się za bardziej elastycznym użytkowaniem częstotliwości. W przygotowanej przez zespół ds. polityki widma radiowego (RSPG) opinii z dnia 23 listopada 2005 r., dotyczącej polityki na rzecz bezprzewodowego dostępu do usług łączności elektronicznej (WAPECS), państwa członkowskie podkreśliły wagę niepreferowania żadnych technologii ani usług jako istotnego celu politycznego ustanowionego z myślą o bardziej elastycznym wykorzystaniu widma radiowego. W opinii tej stwierdzono również, że celów tych nie należy wprowadzać nagle, lecz stopniowo, tak aby uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 144 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 82 z 20084.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L144 - 69 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1639)

 • Dz. U. L144 - 55 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2008 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1403) (1)

 • Dz. U. L144 - 37 z 20084.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 36/A/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz ThyssenKrupp, Cementir oraz Nuova Terni Industrie Chimiche (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5400) (1)

 • Dz. U. L144 - 35 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach terytorialnych WE i w wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L144 - 33 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI; w wodach WE obszaru Vb; w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L144 - 31 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L144 - 14 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 3 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L144 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.