Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 227

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1)

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 227

Strona 1 z 6
4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/227

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,


posiedzenia w 2005 r. Rady Europejskiej zostało podkreślone, że „najważniejszym atutem Europy jest jej kapitał ludzki”. Celem zintegrowanych wytycznych dla wzrostu i zatrudnienia, w tym wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich, które Rada zatwierdziła w swojej decyzji 2005/600/WE (3), jest skuteczniejsze przyczynienie się do realizacji strategii lizbońskiej i ustanowienie wszechstronnych strategii w dziedzinie uczenia się przez całe życie.

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rezolucji Rady z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie promowania statystyk z zakresu kształcenia i szkoleń w Unii Europejskiej (2) zawarto wniosek, aby Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, przyśpieszyła rozwój statystyk z zakresu kształcenia i szkolenia.

Przyjęcie w lutym 2001 r. sprawozdania Rady pt. „Cele systemów kształcenia i szkolenia” oraz przyjęcie w lutym 2002 r. związanego z nim programu prac na lata 2001/2011 stanowi ważny krok w kierunku realizacji zobowiązania, jakim jest modernizacja i poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia państw członkowskich. Do instrumentów używanych w ramach otwartej metody koordynacji należą m.in. wskaźniki i poziomy referencyjne średnich europejskich wyników („poziomy odniesienia”), odgrywające dużą rolę w programie prac „Edukacja i szkolenia 2010”. Ważną decyzję podjęli ministrowie edukacji, uzgadniając w maju 2003 r. pięć europejskich poziomów odniesienia, które należy osiągnąć do 2010 r., i podkreślając równocześnie, że nie stanowią one celów krajowych ani zaleceń dla rządów krajowych.

(2)

W czasie posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 2005 r., podjęto decyzję o ożywieniu działań związanych ze strategią lizbońską. Uczestnicy szczytu doszli do wniosku, że Europa musi zmodernizować te dziedziny, od których zależy konkurencyjność, zwiększyć swój potencjał w zakresie wzrostu gospodarczego i produktywności oraz wzmocnić spójność społeczną, kładąc szczególny nacisk na wiedzę, innowacyjność i optymalizację kapitału ludzkiego. W związku z tym kluczowe znaczenie dla Europy ma zdolność obywateli do zatrudnienia, umiejętność dostosowywania się do sytuacji i mobilność.

(6)

(3)

Aby osiągnąć te cele, należy dostosować europejskie systemy kształcenia i szkolenia do wymagań społeczeństwa wiedzy, a także do potrzeby wyższego poziomu edukacji i poprawy jakości zatrudnienia. Statystyki dotyczące edukacji, szkolenia i uczenia się przez całe życie mają ogromne znaczenie jako podstawa decyzji politycznych.

W czerwcu 2005 r. Rada przyjęła konkluzje dotyczące nowych wskaźników w dziedzinie kształcenia i szkolenia (4). W konkluzjach tych Rada zaprosiła Komisję do przedstawienia Radzie strategii i propozycji rozwoju nowych wskaźników w dziewięciu określonych obszarach kształcenia i szkolenia oraz podkreśliła, że rozwój nowych wskaźników powinien odbywać się z pełnym poszanowaniem odpowiedzialności państw członkowskich za organizację ich systemów edukacji oraz nie powinien nakładać nadmiernego obciążenia administracyjnego lub finansowego na zainteresowane organizacje i instytucje lub prowadzić w sposób nieuchronny do stosowania większej liczby wskaźników w monitorowaniu postępu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 227 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 238 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

 • Dz. U. L145 - 234 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L145 - 65 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (1)

 • Dz. U. L145 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.