Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 234

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 234

Strona 1 z 5
L 145/234

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


W kontekście europejskiej strategii zatrudnienia Komisja potrzebuje danych o wolnych miejscach pracy podzielonych według różnych cech, m.in. według rodzajów działalności gospodarczej, w celu monitorowania i analizy poziomu i struktury popytu na pracę. Komisja i Europejski Bank Centralny potrzebują szybko dostępnych danych kwartalnych o wolnych miejscach pracy w celu monitorowania krótkoterminowych zmian w zakresie wolnych miejsc pracy. Dane o wolnych miejscach pracy, dostosowywane sezonowo, ułatwiają interpretację zmian kwartalnych. Przedkładane dane o wolnych miejscach pracy powinny być trafne, jak również kompletne, dokładne, o odpowiednim zakresie, aktualne, spójne, porównywalne i łatwo dostępne dla użytkowników. Należy wyważyć korzyści z gromadzenia pełnych danych na poziomie Wspólnoty na temat wszystkich rodzajów działalności gospodarczej oraz możliwości sprawozdawcze w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw i ich obciążenie związane z udzielaniem odpowiedzi. Należy dołożyć szczególnych starań w celu jak najszybszego włączenia do statystyk wszystkich danych dotyczących jednostek z mniej niż dziesięcioma pracownikami. W celu określenia zakresu statystyk, jakie należy zestawić, i stopnia szczegółowości podziału na rodzaje działalności gospodarczej trzeba zastosować aktualnie obowiązującą wersję systemu statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie (NACE). W tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyki Wspólnoty na mocy niniejszego rozporządzenia krajowe i wspólnotowe organy statystyczne powinny uwzględnić zasady określone w Kodeksie postępowania w statystyce europejskiej, który został przyjęty w dniu 24 lutego 2005 r. przez Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (7) i dołączony do zalecenia Komisji w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych. Istotne znaczenie ma wymiana danych z partnerami społecznymi na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym, a także informowanie ich o wykonaniu niniejszego rozporządzenia. Ponadto państwa członkowskie powinny dołożyć szczególnych starań w celu zapewnienia otrzymania tych danych przez szkolne poradnie zawodowe i instytucje szkolenia zawodowego.

(6)

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Rada, obradująca w Brukseli w dniu 8 grudnia 2003 r., przyjęła opracowanie i opublikowanie wskaźnika strukturalnego w zakresie wolnych miejsc pracy. Plan działania dotyczący wymagań statystycznych dla Unii Gospodarczej i Walutowej zatwierdzony przez Radę w dniu 29 września 2000 r. i kolejne sprawozdania z wykonania tego planu wyznaczyły jako priorytet opracowanie podstawy prawnej obejmującej statystyki w zakresie wolnych miejsc pracy. Komitet Zatrudnienia ustanowiony decyzją Rady 2000/98/WE (4) zatwierdził potrzebę stworzenia wskaźnika w zakresie wolnych miejsc pracy w celu monitorowania europejskiej strategii zatrudnienia ustanowionej w decyzji Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (5). Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 234 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 238 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

 • Dz. U. L145 - 227 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L145 - 65 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (1)

 • Dz. U. L145 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.