Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 238

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 238

L 145/238

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i 152 ust. 4 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Przepisy przejściowe określone w art. 6 i 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wygasają dnia 3 lipca 2008 r. Artykuł 23 tego rozporządzenia stanowi, że przepisy przejściowe zostaną poddane przeglądowi przed końcem okresu przejściowego. W tym celu i zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Komisja została wezwana do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 1 lutego 2007 r. sprawozdania w sprawie konieczności zachowania testu serologicznego wraz z odpowiednimi wnioskami w celu określenia przepisów, które będą stosowane po wygaśnięciu przepisów przejściowych określonych w art. 6, 8 i 16 tego rozporządzenia. To sprawozdanie powinno się opierać na dotychczas zdobytym doświadczeniu i ocenie ryzyka w oparciu o opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na wniosek Komisji EFSA wydała opinię naukową, która miała na celu wsparcie Komisji przy proponowaniu odpowiednich i uzasadnionych naukowo zmian do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Ponadto Komisja musiała również uwzględnić sprawozdania państw członkowskich dotyczące ich doświadczeń w stosowaniu art. 6, 8 i 16 tego rozporządzenia. Ponieważ ocena naukowa zajęła więcej czasu niż przewidywano, sprawozdanie Komisji uległo opóźnieniu. W celu umożliwienia dostatecznego uwzględnienia wniosków ze sprawozdania należy odroczyć okres wygaśnięcia przepisów przejściowych. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 powinno zostać zatem odpowiednio zmienione,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (3) określa wymogi w zakresie zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zasady kontrolowania takich przemieszczeń. Ponadto art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że w okresie przejściowym wynoszącym pięć lat od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia wwóz psów i kotów na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa podlega szczególnym wymogom, biorąc pod uwagę szczególną sytuację w tych państwach członkowskich w odniesieniu do wścieklizny. Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że w okresie przejściowym, wynoszącym pięć lat od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, państwa członkowskie, które w tym dniu posiadają szczególne zasady dotyczące kontroli bąblowicy i kleszczy, mogą uzależnić wwóz zwierząt domowych na ich terytorium od spełnienia tych wymogów. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo stosują swoje szczególne przepisy dotyczące wwozu odnoszące się do bąblowicy; Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo wymagają, aby psy i koty zostały poddane dodatkowym zabiegom przeciwko kleszczom, które muszą być również poświadczone w paszporcie zwierzęcia.

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzanie zwierząt domowych wymienionych w części A załącznika I na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa podlega następującym wymogom:”;

(1) Opinia z dnia 12 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 19 maja 2008 r. (3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 245/2007 (Dz.U. L 73 z 13.3.2007, s. 9).

4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/239

2) w art. 16 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Do dnia 30 czerwca 2010 r. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy, oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie zwierząt domowych na swoje terytorium od zapewnienia zgodności ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w dniu, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.”;

3) w art. 23 datę „1 stycznia 2008 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2010 r.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 21 maja 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 238 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 234 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L145 - 227 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L145 - 65 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (1)

 • Dz. U. L145 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.