Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 65

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (1)

Data ogłoszenia:2008-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 65

Strona 1 z 94
4.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/65

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,


(8)

Wiarygodne i porównywalne statystyki są konieczne w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dokonania oceny swojej konkurencyjności i są przydatne dla instytucji wspólnotowych w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji. Ustanowienie wspólnej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania ani dostarczania danych. Uzyskanie zbiorczych danych w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości koniecznym do zarządzania rynkiem wewnętrznym jest możliwe, pod warunkiem że państwa członkowskie korzystają z klasyfikacji produktów bezpośrednio powiązanych z klasyfikacją wspólnotową. Należy wprowadzić przepis umożliwiający państwom członkowskim, w celu spełnienia wymogów krajowych, dodawanie do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowych kategorii w oparciu o CPA. Porównywalność statystyk gospodarczych w skali międzynarodowej wymaga, aby państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikacje produktów, które są bezpośrednio powiązane z Centralną Klasyfikacją Produktów (CKP) w wersji 2, przyjętą przez Komisję Statystyczną ONZ. W związku ze stosowaniem CPA konieczne jest, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3) wspomagał Komisję, w szczególności w zakresie badania problemów wynikających z wdrożenia klasyfikacji CPA i wprowadzania zmian do klasyfikacji CPA. Ustanowienie nowej klasyfikacji statystycznej produktów oznacza konieczność zmiany odesłań do klasyfikacji CPA. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). W szczególności Komisja powinna otrzymać uprawnienia do dokonywania zmian klasyfikacji CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i gospodarczego oraz dostosowania jej do innych klasyfikacji społeczno-ekonomicznych. Ponieważ są to środki mające zakres ogólny i służą zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez dodanie do niego nowych elementów, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE.

uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 3696/93 (2) ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Należy ustanowić aktualną CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce. Struktura klasyfikacji produktów zgodna z odpowiadającą im działalnością produkcyjną pozwala uniknąć niepowiązanych ze sobą systemów kodowania oraz ułatwia identyfikację według producentów działających na odnośnych rynkach. Istnieje potrzeba stworzenia struktury wyjściowej, w ramach której dane statystyczne dotyczące produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego i transportu mogłyby być porównywane. Zaktualizowana CPA jest ważnym elementem działań Komisji mających na celu ulepszenie statystyk wspólnotowych; celem jest poprawa ładu gospodarczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym dzięki bardziej porównywalnym i odpowiednim danym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 145 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 238 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego

 • Dz. U. L145 - 234 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L145 - 227 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L145 - 1 z 20084.6.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.