Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

Data ogłoszenia:2008-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 61

Strona 1 z 2
6.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/61

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2008 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera (2008/417/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 299 ust. 2 akapit drugi,


uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioskiem z dnia 30 maja 2007 r., powołując się na art. 299 ust. 2 Traktatu, Portugalia ubiega się o odstępstwo od art. 90 Traktatu w celu zastosowania w odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze stawki akcyzy niższej od stawki krajowej ustalonej zgodnie z dyrektywą Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (2), w przypadku gdy roczna produkcja przypadająca na browar nie przekracza 300 000 hektolitrów. Produkcja przekraczająca poziom 200 000 hektolitrów powinna korzystać z obniżonej stawki wyłącznie w zakresie spożycia na terenie Madery.

(2)

W uzasadnieniu swojego wniosku Portugalia wyjaśnia, że możliwości oferowane w ramach art. 4 dyrektywy Rady

92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów (3) są niewystarczające w celu zrekompensowania strat, które ponoszą browary na Maderze ze względu na ich oddalenie, ukształtowanie terenu i trudną sytuację na rynku lokalnym. W świetle tego artykułu browary, których produkcja nie przekracza 200 000 hektolitrów piwa rocznie, mogą stosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, pod warunkiem, że stawka ta nie będzie niższa od standardowej stawki krajowej o więcej niż 50 %. Portugalia posłużyła się tymi przepisami, stosując 50 % zniżkę dla browarów, których produkcja nie przekroczyła 200 000 hektolitrów rocznie. Tym niemniej, jeśli produkcja browarów znajdujących się na terenie Madery osiągnie poziom powyżej tego progu, nie będzie to oznaczało, że osiągnęły one wystarczająco silną pozycję, by stawić czoła konkurencji ze strony producentów piwa z kontynentalnej części Portugalii (lub kontynentalnej części Europy). Ich udział w rynku będzie nadal malał w wyniku silnej konkurencji, której będą musiały stawić czoła, ze strony piw pochodzących z innych państw członkowskich ze względu na dodatkowe koszty, jakie muszą ponosić w związku z ich oddaleniem, koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu zapasów, transportu surowców i materiałów wtórnych oraz pakowania w kontynentalnej części Portugalii. Tak więc, nawet jeśli tego typu browary po przekroczeniu produkcji na poziomie 200 000 hektolitrów rocznie przestaną być „małe” w rozumieniu art. 4 dyrektywy 92/38/EWG, to wciąż pozostaną małe w porównaniu z dużymi browarami krajowymi i międzynarodowymi, z którymi konkurują. Dlatego też w celu zapewnienia przetrwania lokalnego przemysłu istotne jest, by browary korzystały ze stawki obniżonej, jeśli roczna produkcja będzie wyższa niż 200 000 hektolitrów, nie przekraczając jednak poziomu 300 000 hektolitrów.

(1) Opinia z dnia 11 kwietnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29.

(3) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2005 r.

L 147/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2008

(3)

Portugalia wnioskuje więc, by uprawnienie do stosowania stawki obniżonej, która byłaby ustalona na poziomie 50 % standardowej stawki krajowej, było dostępne dla piwa produkowanego na Maderze przez niezależne browary znajdujące się na terenie wyspy, których produkcja nie przekracza 300 000 hektolitrów rocznie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L147 - 65 z 20086.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2262) (1)

 • Dz. U. L147 - 63 z 20086.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2161)

 • Dz. U. L147 - 35 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I, II i IX do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L147 - 3 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L147 - 1 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.