Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2161)

Data ogłoszenia:2008-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 63

6.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/63

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2161)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/418/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

Wypłata wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3). Rozporządzenie to stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty przyznawanego państwom członkowskim w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, określonych w tym rozporządzeniu, dotyczących niektórych środków zwalczania chorób w sytuacjach, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji 90/424/EWG.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w obszarze weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i 5,

(4)

W 2007 r. w Zjednoczonym Królestwie wystąpiły ogniska choroby niebieskiego języka. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Zjednoczone Królestwo podjęło w związku z tym niezbędne środki stosowane w stanach zagrożenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby niebieskiego języka.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Aby pomóc w możliwie jak najszybszym wytępieniu choroby niebieskiego języka, państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy na pokrycie kosztów określonych środków służących zwalczaniu ognisk choroby niebieskiego języka.

(6)

W dniu 28 listopada 2007 r. Zjednoczone Królestwo dostarczyło informacji wstępnych wymaganych do przyznania wsparcia finansowego Wspólnoty zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(7)

(2)

W art. 3 ust. 5 decyzji 90/424/EWG ustalono zasady dotyczące wartości procentowej kosztów poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

Władze Zjednoczonego Królestwa całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

(1)

Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

L 147/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Zjednoczonego Królestwa Bez uszczerbku dla art. 10a decyzji 90/424/EWG można przyznać Zjednoczonemu Królestwu wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2007 r. w celu zwalczania choroby niebieskiego języka.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L147 - 65 z 20086.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2262) (1)

 • Dz. U. L147 - 61 z 20086.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

 • Dz. U. L147 - 35 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I, II i IX do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L147 - 3 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L147 - 1 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.