Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2262) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 65

6.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 147/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2262)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/419/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Na podstawie wyników badania epidemiologicznego przeprowadzonego przez właściwe organy na Słowacji należy zapewnić, że środki ochronne w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji powinny być stosowane do niektórych regionów administracyjnych („kraj”). Należy zatem 2008/377/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

(6)

Na Słowacji wystąpiły ogniska klasycznego pomoru świń, co może stanowić zagrożenie dla stad w pozostałych państwach członkowskich ze względu na handel żywymi świniami oraz niektórymi produktami pochodzącymi od świń. Decyzja Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (2) została przyjęta w celu wzmocnienia środków wprowadzonych przez Słowację na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3). W art. 2 ust. 2 lit. p) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (4) definiuje się jako „kraj” administracyjny region Słowacji, którego powierzchnia wynosi przynajmniej 2 000 km2 i który znajduje się pod nadzorem właściwych organów.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2008/377/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22). (2) Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 18. 3) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (4) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

L 147/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Następujące regiony administracyjne Słowacji: — Region Bańskiej Bystrzycy (Banskobystrický kraj) — Region Nitry (Nitriansky kraj)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 147 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L147 - 63 z 20086.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2161)

 • Dz. U. L147 - 61 z 20086.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

 • Dz. U. L147 - 35 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I, II i IX do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L147 - 3 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L147 - 1 z 20086.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.