Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Data ogłoszenia:2008-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 36

L 149/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

piła o dodanie pewnych gatunków do wydzielonej części załącznika.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1, 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Komisja zwołała posiedzenia grupy ekspertów, które odbyły się dnia 7 listopada 2007 r. i w dniach 30–31 stycznia 2008 r. i których celem była ocena możliwości włączenia tych gatunków do załącznika IV do wspomnianego rozporządzenia. W tym celu sporządzono nowy wykaz gatunków. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Rozporządzenie (WE) nr 708/2007 ustanawia przepisy ramowe regulujące praktyki stosowane w akwakulturze w odniesieniu do gatunków obcych i niewystępujących miejscowo w celu oceny i zminimalizowania ewentualnego oddziaływania tych gatunków oraz wszelkich gatunków niedocelowych na środowisko wodne. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007 zawiera wykaz gatunków, do których nie mają zastosowania niektóre przepisy tego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o dodanie do tego załącznika kolejnych gatunków. Przed wejściem wspomnianego rozporządzenia w życie niektóre państwa członkowskie zwróciły się o dodanie pewnych gatunków do załącznika IV. W odniesieniu do swoich najbardziej oddalonych regionów Francja wystą-

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(3)

Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 1.

7.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/37

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Wykaz gatunków, o których mowa w art. 2 ust. 5 CZĘŚĆ A – Ogólna Acipenser baeri (*), jesiotr syberyjski A. gueldenstaeti (*), jesiotr rosyjski A. nupentris (*), szyp A. ruthenus (*), sterlet A. stellatus (*), siewruga A. sturio (*), jesiotr zachodni Aristichthys nobilis, tołpyga pstra Carassius auratus, karaś złocisty Clarias gariepinus, sum afrykański Coregonus peled, peled Crassostrea gigas, ostryga wielka Ctenopharyngodon idella, amur biały Cyprinus carpio, karp Huso huso (*), bieługa Hypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała Ictalurus punctatus, sum kanałowy Micropterus salmoides, bass wielkogębowy Oncorhynchus mykiss, pstrąg tęczowy Ruditapes philippinarum, małż japoński lub filipiński Salvelinus alpinus, golec Salvelinus fontinalis, pstrąg źródlany Salvelinus namaycush, palia jeziorowa Sander lucioperca, sandacz Silurus glanis, sum CZĘŚĆ B – Francuskie departamenty zamorskie Macrobrachium rosenbergii, krewetka słodkowodna olbrzymia Oreochromis mossambicus, tilapia mozambijska O. niloticus, tilapia nilowa Sciaenops ocellatus, kulbak czerwony

(*) Mieszańce jesiotrów.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 81 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

 • Dz. U. L149 - 79 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736)

 • Dz. U. L149 - 78 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

 • Dz. U. L149 - 74 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

 • Dz. U. L149 - 65 z 20087.6.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 63 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 61 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L149 - 59 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L149 - 55 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 38 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 33 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L149 - 3 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.