Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 55

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 55

Strona 1 z 2
7.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/55

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 170 akapit pierwszy w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów przyznawania refundacji wywozowych, ziarnami łuskanymi i ziarnami perłowymi są ziarna o właściwościach określonych w załączniku I.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 821/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je więc skodyfikować. Refundacja wywozowa powinna uwzględniać jakość produktu z przetworzonych zbóż, którego dotyczy ta refundacja, tak aby fundusze publiczne nie przyczyniały się do wywozu produktów gorszej jakości. Niezbędne jest zatem precyzyjne określenie i stosowanie we wszystkich państwach członkowskich definicji ziaren zbóż objętych refundacją przyznawaną w odniesieniu do „ziaren łuskanych” i „ziaren perełkowanych”.

Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 821/68 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

(2)

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2008 (Dz.U. L 121 z 7.5.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 149 z 29.6.1968, s. 46. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 39/2007 (Dz.U. L 11 z 18.1.2007, s. 11). (3) Zob. załącznik II.

L 149/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2008

ZAŁĄCZNIK I A. DEFINICJE POJĘĆ „ZIARNO ŁUSKANE” (OBŁUSKANE LUB WYŁUSKANE) I „ZIARNO PEREŁKOWANE” I. Pojęcie „ziarna łuskane” obejmuje ziarna obłuskane i wyłuskane 1. Ziarna obłuskane: ziarna zbóż z usuniętą większością owocni lub ziarna zbożowe bez przylistków (zob. wyjaśnienie do pozycji 10.03 zboża) z usuniętymi przylistkami pierwotnie przyczepionymi do owocni, na przykład jęczmień wąsaty, lub z przylistkami otulającymi owocnię tak mocno, że nie można ich usunąć poprzez młócenie lub w inny sposób, jak w przypadku owsa. 2. Ziarna wyłuskane: ziarna (w przypadku jęczmienia z usuniętymi wypustkami), z których usunięto większą część owocni i pokrywy. II. Pojęcie „ziarna perełkowane” obejmuje: 1) ziarna pierwszego gatunku: a) ziarna odpowiadające następującej definicji: perełkowane ziarna zbóż, głównie jęczmień, z których usunięto całość pokrywy, owocni i kiełka oraz większą część pokrywy i warstwy aleuronowej, o jednolitej wielkości i zaokrąglonym kształcie; oraz b) spełniające ponadto następujące wymogi: (i) regularność ziaren: — 75 % ziaren nie może przekraczać 20 % dm (*); — 94 % ziaren dodanych stopniowo między 3 % a 97 % nie może przekraczać 30 % dm (*); — 100 % ziaren nie może przekraczać maksymalnej wielkości 50 % dm (*); (ii) określania regularności dokonuje się w drodze zastosowania analizy sitowej przy użyciu sit z okrągłymi otworami; 2) ziarna drugiego gatunku: ziarna, które odpowiadają definicji podanej w pkt II. 1. lit. a).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 81 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

 • Dz. U. L149 - 79 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736)

 • Dz. U. L149 - 78 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

 • Dz. U. L149 - 74 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

 • Dz. U. L149 - 65 z 20087.6.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 63 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 61 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L149 - 59 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L149 - 38 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 36 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L149 - 33 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L149 - 3 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.