Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

Data ogłoszenia:2008-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 74

Strona 1 z 3
L 149/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2008

DECYZJA RADY z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (2008/421/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Umowę zawartą przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwaną dalej „Umową”) (1), która została podpisana dnia 26 października 2004 r. (2) i weszła w życie dnia 1 marca 2008 r., (3) w szczególności jej art. 15 ust. 1,


Wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozwolić na przekazywanie rzeczywistych danych SIS do Konfederacji Szwajcarskiej. Faktyczne wykorzystanie tych danych powinno umożliwić Radzie – dzięki obowiązującym procedurom oceny Schengen przedstawionym w SCH/Com-ex (98) 26 def. – sprawdzenie, czy stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących SIS jest w Konfederacji Szwajcarskiej prawidłowe. Po przeprowadzeniu tych ocen Rada powinna podjąć decyzję o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach z Konfederacją Szwajcarską.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 15 ust. 1 Umowy stanowi, że przepisy dorobku prawnego Schengen mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej wyłącznie na podstawie stosownej decyzji Rady po stwierdzeniu, że warunki niezbędne do zastosowania tego dorobku zostały spełnione.

Umowa między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku prawnego Schengen i dotycząca kryteriów i metod ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w Szwajcarii, Islandii lub Norwegii stanowi, że w zakresie wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku prawnego Schengen zaczyna ona obowiązywać w tym samym dniu, w którym zaczyna obowiązywać Umowa.

(2)

Rada sprawdziła, czy Konfederacja Szwajcarska zapewnia odpowiednie poziomy ochrony danych, podejmując następujące kroki:

(6)

Konfederacji Szwajcarskiej przekazano kompleksowy kwestionariusz, a jej odpowiedzi zostały zarejestrowane; w Konfederacji Szwajcarskiej przeprowadzono także – zgodnie z obowiązującymi procedurami oceny Schengen przedstawionymi w decyzji Komitetu Wykonawczego ustanawiającej Stały Komitet ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (zwanej dalej „SCH/Com-ex (98) 26 def.”) (4) – wizytacje sprawdzające i oceniające w zakresie ochrony danych.

Rada powinna podjąć osobną decyzję, w której wyznaczona zostanie data zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych. Do dnia zniesienia kontroli określonej w tej decyzji należy wprowadzić pewne ograniczenia w korzystaniu z SIS,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

W dniu 5 czerwca 2008 r. Rada stwierdziła, że Konfederacja Szwajcarska spełniła warunki w tym zakresie. Możliwe jest zatem ustalenie terminu, od którego można do niej stosować dorobek prawny Schengen dotyczący Systemu Informacyjnego Schengen (zwanego dalej „SIS”).

Artykuł 1 1. Przepisy dorobku prawnego Schengen dotyczące SIS, wymienione w załączniku I, mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach z Królestwem Belgii, Republiką Czeską , Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji od dnia 14 sierpnia 2008 r.

(1) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. (2) Decyzja Rady 2004/849/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 26) i 2004/860/WE (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 78). (3) Decyzja Rady 2008/146/WE (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1) i 2008/149/WSiSW (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50). (4) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 138.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 81 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

 • Dz. U. L149 - 79 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736)

 • Dz. U. L149 - 78 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

 • Dz. U. L149 - 65 z 20087.6.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 63 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 61 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L149 - 59 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L149 - 55 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 38 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 36 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L149 - 33 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L149 - 3 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.