Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 79

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736)

Data ogłoszenia:2008-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 79

7.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/79

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736) (2008/423/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 3 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W okresie trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej niektóre osoby wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych substancji i rodzajów produktów zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007. Należy zatem ustanowić nowy termin składania dokumentacji dotyczącej tych substancji i rodzajów produktów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(5)

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2). W przypadku szeregu kombinacji substancji lub rodzajów produktów zawartych w tym wykazie albo wszyscy uczestnicy wycofali się, albo dane państwo członkowskie wyznaczone do dokonania oceny nie otrzymało dokumentacji w terminach określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007. Zatem na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 22 czerwca 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji i rodzajów produktów wymienionych w załączniku upływa dnia 30 czerwca 2009 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2008 r.

(3)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3. (2) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/31/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 57).

L 149/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2008

ZAŁĄCZNIK Substancje i rodzaje produktów, dla których nowy termin składania dokumentacji upływa dnia 30 czerwca 2009 r.

Rodzaj produktu

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd Formaldehyd Mieszanina cis- i trans-p-mentan-3,8-diolu/Citriodiol Ditlenek krzemu/Ziemia okrzemkowa

200-001-8 200-001-8 200-001-8 200-001-8 200-001-8 200-001-8 255-953-7 Środek ochrony roślin

50-00-0 50-00-0 50-00-0 50-00-0 50-00-0 50-00-0 42822-86-6 61790-53-2

1 2 3 4 5 6 19 18

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 81 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

 • Dz. U. L149 - 78 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

 • Dz. U. L149 - 74 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

 • Dz. U. L149 - 65 z 20087.6.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 63 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 61 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L149 - 59 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L149 - 55 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 38 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 36 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L149 - 33 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L149 - 3 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.