Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

Data ogłoszenia:2008-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 81

7.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/81

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 czerwca 2008 w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2666)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/424/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w gospodarstwie drobiarskim położonym na terytorium tego państwa oraz niezwłocznie wprowadziło stosowne środki w ramach dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiło obszary zapowietrzone i zagrożone.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(3)

Komisja we współpracy ze Zjednoczonym Królestwem zbadała te środki i z zadowoleniem stwierdziła, że granice obszarów wyznaczone przez właściwy organ w tym państwie członkowskim znajdują się w wystarczającej odległości od faktycznego miejsca wystąpienia potwierdzonego ogniska choroby.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(4)

Aby zapobiec jakimkolwiek zbędnym zakłóceniom handlu wewnątrzwspólnotowego i uniknąć ryzyka wprowadzenia przez kraje trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, należy niezwłocznie opisać na poziomie wspólnotowym wspomniane obszary w Zjednoczonym Królestwie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (3) określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania ptasiej grypy oraz minimalne środki zwalczania, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejsza decyzja dotyczy obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwy organ w Zjednoczonym Królestwie w następstwie potwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w gospodarstwie drobiarskim w hrabstwie Oxfordshire, zgłoszonego Komisji przez to państwo członkowskie w dniu 4 czerwca 2008 r.

(2)

W dniu 4 czerwca 2008 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu potwierdzonego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7

(1) Dz.U L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). Wersja sprostowana (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 12). 2) Dz.U L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U L 315 z 19.11.2002, s. 14). (3) Dz.U L 10 z 14.1.2006, s. 16.

Zjednoczone Królestwo gwarantuje, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE obejmują co najmniej obszary określone w części A i części B załącznika do niniejszej decyzji.

L 149/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2008

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 28 czerwca 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

7.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/83

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1

ISO Kod ISO kraju Kod (jeżeli jest znany)

Państwo członkowskie

Nazwa

UK

Zjednoczone Królestwo

00201

Obszar obejmujący część hrabstw Oxfordshire i Warwickshire znajdującą się na granicy i w obrębie okręgu o promieniu 3,215 km od punktu o współrzędnych SP36412 42196 (*) w układzie odniesienia.

(*) Jako układ odniesienia zastosowano Ordnance Survey Landranger 1:50 000 series.

CZĘŚĆ B Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1

ISO Kod ISO kraju Kod (jeżeli jest znany)

Państwo członkowskie

Nazwa

UK

Zjednoczone Królestwo

00201

Obszar obejmujący część hrabstw Oxfordshire i Warwickshire znajdującą się na granicy i w obrębie okręgu o promieniu 10,215 km od punktu o współrzędnych SP36412 42196 (*) w układzie odniesienia.

(*) Jako układ odniesienia zastosowano Ordnance Survey Landranger 1:50 000 series.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 149 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L149 - 79 z 20087.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1736)

 • Dz. U. L149 - 78 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności niektórych części podręcznika SIRENE przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony na mocy przepisów art. 132 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. („Konwencji z Schengen z 1990 r.”)

 • Dz. U. L149 - 74 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

 • Dz. U. L149 - 65 z 20087.6.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 63 z 20087.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L149 - 61 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L149 - 59 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L149 - 55 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie przy przyznawaniu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 38 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L149 - 36 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L149 - 33 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L149 - 3 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (1)

 • Dz. U. L149 - 1 z 20087.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.