Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 8

Ponieważ do substancji objętych drugim etapem miały zastosowanie rygorystyczne terminy, konieczne było podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne informacje uzyskane podczas wzajemnych weryfikacji przeprowadzanych przez Urząd. W wielu przypadkach pojawiły się przyczyny, dla których substancje nie zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dla tych substancji pierwotne dokumentacje zostały złożone najpóźniej w kwietniu 2002 r. W odniesieniu do nich Urząd przeprowadził wzajemną weryfikację


(6) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007.

L 15/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2008

w latach 2003–2006, dzięki czemu dokumentacja jest aktualna. W niektórych z tych przypadków, w celu skompletowania pełnej dokumentacji wymaganej do ponownego przedłożenia wniosków dotyczących możliwego włączenia do załącznika I, w oparciu o takie same lub bardziej restrykcyjne możliwe wykorzystania, może być wymagana jedynie ograniczona liczba badań. Należy zapewnić przyspieszoną procedurę dla ponownego składania wniosków i przeprowadzania wzajemnej weryfikacji w przypadkach, gdy dokumentacja została skompletowana i omówiona niedawno. Powinno to również dotyczyć substancji z trzeciego i czwartego etapu programu przeglądu, w odniesieniu do których procedury zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się poniższe definicje:

a) „wnioskodawca” oznacza osobę, która sama produkuje substancję czynną lub zleca jej wyprodukowanie innemu podmiotowi, lub osobę, która została wyznaczona przez producenta na jego wyłącznego przedstawiciela do celów zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem;

(6)

Należy uwzględnić także dodatkowe informacje, jeżeli zostały złożone w ustalonym terminie.

b) „komitet” oznacza Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 19 dyrektywy 91/414/EWG;

(7)

Należy umożliwić złożenie nowego wniosku w odniesieniu do tej samej substancji w dowolnym momencie.

c) „substancje z pierwszego etapu” oznaczają substancje czynne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3600/92;

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

d) „substancje z drugiego etapu” oznaczają substancje czynne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 451/2000;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

e) „substancje z trzeciego etapu” oznaczają substancje czynne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002;

ROZDZIAŁ I ZAKRES I DEFINICJE

f) „substancje z czwartego etapu” oznaczają substancje czynne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004.

Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady przedkładania i oceniania wniosków o włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych, które zostały ocenione przez Komisję w ramach programu przeglądu, przewidzianego w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale które nie zostały włączone do załącznika I do tej dyrektywy w terminach określonych w lit. a), b) i c):

ROZDZIAŁ II PROCEDURA ZWYKŁA

Artykuł 3 Wniosek 1. Wnioskodawca, który chce zapewnić włączenie do załącznika I, do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnej objętej art. 1, powinien złożyć wniosek w odniesieniu do tej substancji czynnej, do państwa członkowskiego (zwanego dalej „państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy”) razem z pełną dokumentacją, w tym dokumentacją skróconą, jak określono w art. 4, wykazującą, że substancja czynna spełnia wymogi określone w art. 5 tej dyrektywy. Do wnioskodawcy należy wykazanie, że wymogi te zostały spełnione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 33 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

 • Dz. U. L15 - 32 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dz. U. L15 - 29 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dz. U. L15 - 28 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dz. U. L15 - 25 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L15 - 22 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L15 - 20 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L15 - 16 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L15 - 15 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L15 - 13 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L15 - 3 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.